אגלי טל מלאכת קוצר

אגלי טל מלאכת קוצר

  

מלאכת קוצר ובו ל"ו סעיפים
א הקוצר כיצד[א] אחד הקוצר תבואה או קטניות או הבוצר ענבים או הגודר תאנים או המוסק זתים או האורה תאנים או הקוצר כל דבר שגידולו מן הארץ בין שהוא מאכל אדם או מאכל בהמה או סממנין לצבוע בהן[ב] או עצים מאילני סרק להסקה או לבנין וכיוצא בהן כל אחד מאלו הוא אב מלאכת קוצר.[ג] ויראה לי דהקוצר דברים שדרכן בתלישה או בעקירה[ד] או תולש דברים שדרכן בתלישה או עוקר דבר שדרכו בעקירה הוא נמי אב מלאכה:
ב אין הפרש בין שקצר ממה שנזרע בארץ או ממה שנזרע[ה] בעציץ נקוב בכדי שורש קט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.