אגלי טל מלאכת מעמר

אגלי טל מלאכת מעמר

  

מלאכת מעמר ובו ז' סעיפים
א המעמר כיצד[א] אחד המאסף שבלים מאחר הקוצר או שאר מיני אוכלין ואחד דברים שהן מאכל בהמה ואחד עצים להסקהא או סממנין לצבוע בהן וכל כיוצא בזה אעפ"י שלא קשרן. וכן אם כבר הי' מונחים צבורים קטנים וקבצם. ועשה מהן עומר גדול וקשרן. הרי זה אב מלאכת מעמר וחייב:
ב במה דברים אמורים[ב] בדברים שהן גידולי קרקע ואוספן ממקום גידולתן. ושלא היו מעולם מקובץ באופן שקבצם עתה. אבל אם אינן גידולי קרקע רק שאוספן ממקום הויתן כגון המקבץ את המלח ממשרפות המים אעפ"י שלא הי' מעולם מקובץ. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.