אגלי טל מלאכת זורה

אגלי טל מלאכת זורה

  

מלאכת זורה ובו ז' סעיפים
א הזורה והבורר והמרקד אעפ"י שבענינם[א] דומין זה לזה שהרי כל מעשיהן הוא להבדיל בין האוכל להפסולת מ"מ הם שלשה אבות מלאכות ואם עשה שלשתן בהעלם אחד חייב שלשה חטאות:
ב ויראה לי דחלוקין להחמיר[ב] ולא להקל. כיצר הרי שזרה מכאן מעט וברר מכאן מעט והרקיד מכאן מעט הרי אלו מצטרפין לכגרוגרת לחייבו חטאת. וכן אם נודע לו שחטא ועשה אחת משלשתן ואינו יודע איזהו הוי ידיעה לחייבו חטאת:
ג שלשה מלאכות האלו[ג] ההבדל שביניהם הוא לדעת רוב הפוסקים. דזורה הוא להפריד את המוץ. והב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.