אגלי טל הערות מלאכת לש

אגלי טל הערות מלאכת לש

  

א סה"ת סי' ר"כ, סמ"ג ל"ת ס"ה מ' לש, סמ"ק מצוה ר"פ מ' לש, ספר יראים סי' רעד, דף קלג ע"ב.
ב ועיין להלן ס"ק ח' נפק"מ לענין שיעור לש.
ג ועיין מש"כ בסימן ק"פ.
ד להלן ס"ק י"ד ד"ה איברא כתב דלרבי אתי שפיר הא דיש לישה שלא בגידולי קרקע דהא המלאכה היא אף במים, ומים אינם גד"ק.
ה עיין טוש"ע יו"ד סי' שכ"ט.
ו סק"ב אות ג', ובמלאכת טוחן ס"ק כ"א.
ז בסימן קפ"א הקשה לדעת הרמב"ם דס"ל אין דישה אלא בגד"ק ופוסק כריבר"י.
ח וע"ע להלן ס"ק ל' אות י"ד, ולעיל מלאכת טוחן ס"ק י"ז אות ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.