אגלי טל הערות מלאכת זורע

אגלי טל הערות מלאכת זורע

  

א בסימן קי"ד אות א' כתב דאין לחלק ולומר דדוקא היזמי והיגי שאין מחוברין בארץ, אלא ה"ה אילן דאעפ"י שמחובר מ"מ כח יניקתו מהארץ ואינו דומה לקוצר מהארץ שכחה מעצמה. וע"ע שם באות ב' ובסי' קט"ז אות ד' שמיישב מדוע הגמ' לא מייתי ראיה מבוצר.
ב הגה"ה מבן המחבר: אולי צ"ל להתחייב.
ג בסי' קט"ו הובא יישוב נוסף על פי דברי רש"י ס"ח. דאב בשביעית מה שכתוב במקרא ותולדה הך דלא כתיבא, משא"כ בשבת כיון שדומה לו ממש חשוב כיו"ב במשכן.
ד רש"י פסחים מ"ז: רמב"ם כלאים פ"א ה"ב.
ה הגה"ה מבן המחבר: אולי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.