אגלי טל הערות מלאכת האופה

אגלי טל הערות מלאכת האופה

  

א עי' פר"ח יו"ד סי' פ"ז סק"ב ובפמ"ג שם במ"ז סק"א, ועי' להלן ס"ק כ"ב אות ו' שדן בדבריהם.
ב הגה"ה מבן המחבר: יש לעיין מהדלקת הנר דאלו בישל והדליק את הנר בשבת לכ"ע מחויב שתים ואעפי"כ סומכין על הע"ת ולא מצריכין להדליק נר אחד מעיו"ט לעירוב אלמא דלאו מהאי טעמא הוא, ואולי משום דאין חילוק מלאכות ביו"ט נחשב הכל כחד מלאכה וא"כ לר"א נמי נימא הכי:
ג ועיין עוד מש"כ בסימן קפ"ג.
ד עיין תרומת הדשן סי' ס"ד וסי' ס"ו.
ה בסימן קפ"ב ביאר כוונתו דאין משמעות "משום" תולדה בלבד, ושאין זה מוחלט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.