אגלי טל הערות מלאכת גוזז

אגלי טל הערות מלאכת גוזז

  

א עיין יראים השלם סי' רעד, דף קלא: לענין בוצר, ודף קלט: לענין כתיבה בקלף.
ב רמב"ם פ"ז ה"ד. ורש"י ע"ג: ועי' לעיל מלאכת קוצר סק"א.
ג וע"ע שבת ע"ד: שטוף בעיזים וטוו בעיזים אלמא טוויה ע"ג בהמה שמה טוויה.
ד בפמ"ג ובגליון מהרש"א שם בשם השבו"י.
ה וע"ע להלן סק"י שהסביר לפי"ז מחלוקת הסוגיות.
ו כדאיתא בירושלמי פרק כלל גדול נ"א ע"א.
ז וע"ע בפתיחה ס"ק ג'.
ח עיין סי' רעד. דף קלא: ודף קלט ע"ב.
ט ועיין בסימן קצ"ב אות ח' מש"כ בביאור דברי הרמב"ן.
י וע"ע במלאכת ק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.