אגלי טל הערות מלאכת בורר

אגלי טל הערות מלאכת בורר

  

א וע"ע מש"כ בסימן קס"ז.
ב להלן סק"ה אות א' הקשה על התוס' דמאי קשיא להו מברירת קטניות והא התם הוא פסולת למטה והוי פסולת מתוך אוכל עיי"ש.
ג עיין להלן ס"ק כ"ט מש"כ בביאור דבריו.
ד להלן סק"ה אות ח' בהג"ה ובס"ק י' אות ט' הביא הוכחות נוספות דתוס' ס"ל דפמ"א לאלתר מותר.
ה יראים סי' רעד, דף קל"ג. שו"ע סי' ש"כ סעי' א'.
ו כוונתו להקשות דכיון דאפשר לינוק מן הבהמה לא יחשב בורר, ועיין מש"כ במלאכת טוחן ס"ק י"ז אות י"ב.
ז עי' להלן ס"ק כ"ט.
ח ע"ע לעיל במלאכת דש ס"ק ז' אות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.