אגלי טל הערות הקדמה

אגלי טל הערות הקדמה

  


א יש לעיין מהא דאמרינן בברכות כ"א. דיליף ברכת התורה לאחריה מברכת המזון, ופריך מה לברכת המזון שכן נהנה, מכלל דבתורה לא חשיב נהנה, ועי' מש"כ ליישב בסימן ק"י.