אגלי טל הגהות מלאכת מרקד

אגלי טל הגהות מלאכת מרקד

  

*) ומכאן יצא להרמב"ם דבקנון ותמחוי אפי' לאח"ז פטור דקו"ת דומה לסודרין וכשם שבסודרין חשוב שינוי גמור מדמותר אפי' עכור לגמרי למאן דמקשה. ש"מ דשינוי גמור הוא:
*) ולפמ"ש נכון היטב טעם הרמב"ם בפ"ח [הי"ב] מה"ש שפטר בקו"ת אפי' לאח"ז. והוא תמוה דלענין לאלתר חמיר קו"ת מביד. דביד מותר לכתחילה ובקו"ת אסור. ולענין לאח"ז נהפוך הוא דביד חייב ובקו"ת פטור. וגם קשה מנ"ל להרמב"ם זה דגם בלאח"ז פטור כיון דהברייתא בלאלתר מיירי. ולפמ"ש דהרמב"ם בשיטת התוס' רי"ד קאי דכשנותן הכל בכלי לעולם חשוב פמ"א ובפמ"א הא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.