אגלי טל הגהות מלאכת לש

אגלי טל הגהות מלאכת לש

  

*) ואין לומר דבחישה אינו גיבול כלל ושינוי דהיפוך צריך להתיר הנתינת מים שלא יהיה בו איסור דרבנן. ליתא שהרי נותנין למורסן בלי שום שינוי וכן גובלין את הקלי דהיינו שתית עבה אף שאינו עושה שום שינוי בנתינת המים:
*) מדברי ירושלמי אלו קשה על התוס' מנחות שם ד"ה אף שכתבו דהיינו דוקא בהתרה על כל מעשה בפ"ע והא דאיצטריך קרא דלא נימא דממעשה ראשונה נפסל ושוב אינו חייב קמ"ל. וא"כ מה מקשה בירושלמי. אלא ודאי שלא התרה בו אלא על מעשה ראשונה. ומ"מ אינו יכול לומר אשתליין כיון שהתחיל לעבור תוך כדי דיבור של ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.