אגלי טל הגהות מלאכת טוחן

אגלי טל הגהות מלאכת טוחן

  

*) יש לעיין ברחיים שלנו שיש שם כיס שבו מתרקד הקמח והוא בירור אוכל מפסולת שוב נוכל לחייבו מתולדה דזורה שחייב ברוח המסייעו משום שכך הי' במשכן. וכה"ג במהרש"ל בביאור הסמ"ג דיני בורר וז"ל ובנפה וכברה דחייב היינו שהפסולת למטה אבל בענין אחר הוי תולדה דמרקד עי"ש. הרי דאף דמרקד הוא בקמח כמ"ש רש"י ע"ה: בסוף הסוגיא מ"מ נוכל לחשוב זה למרקד. וה"נ בנ"ד אף שהוא בקמח נוכל לחשבו תולדה לזורה שחייב אפי' ברוח מסייעו. ויש לחלק דזורה בטעמא תליא מילתא דעיקר מלאכתו ע"י רוח ע"כ חייב ברוח מסייעו אבל ריקוד שאין עיקר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.