אגלי טל הגהות מלאכת בורר

אגלי טל הגהות מלאכת בורר

  

*) הגה"ה א'
לבד התוס' רי"ד בס' המכריע [סי' כ"ג] שדעתו דרב המנונא דמפרש הברייתא בורר אוכל מתוך פסולת ופסולת מתוך אוכל לא יברור כו'. מוקי הברייתא בנפה וכברה אזיל לטעמיה דהיורד למטה הוא המתברר וס"ל ע"כ דהחילוק שבין בורר למרקד דבורר הוא בתבואה מרקד הוא בקמח. דאי אפשר שיסבור כר"ח דבורר הוא ביד ומרקד הוא בכלי שהרי הוא סובר דכל בורר שבמשכן הי' בכלי. וכיון שס"ל שמרקד הוא בקמח ובורר בכלי הוא פסולת מתוך אוכל ממילא הבורר בכלי אוכל מתוך פסולת אינו בורר דבורר הוא פסולת מתוך אוכל. ולא מרקד דמרקד הו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.