אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת גוזז

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת גוזז

  

(סה) הא ליתא וכבר השגנו על זה במלאכת זורה סק"א בהג"ה רביעית יעוין שם על כן כל תי' זה ליתא. [סי' קנ"ה א']:
(סו) ועיין פרק ט' דמקוואות משנה ד' צפורן המדולדלת מפרש לה בתוספתא בפירשה רובה. הנה דסתם מדולדל היינו באופן שאין חייבין עליו בשבת. [סי' קנ"ה ב']:
(סז) וחכם אחד הביא ראי' לדבריי מתוס' מועד קטן (דף י"ט ב) דיבור המתחיל אתיא במה שכתבו דוקא בנזיר אסור שאפילו תלש שערו אסור. ומבואר דסורק כתולש. ובשבת תולש לאו היינו גוזז עד כאן דבריו:
ומכל מקום יש לפקפק בזה שהרי בבכורות (דף כ"ה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.