אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת בורר

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת בורר

  

(מו) לפי מה שכתבתי במלאכת דש סק"ז אות י"ז לא קשה מידי דהתם נחשב גידולי הפירות כיון שהי' נבלעים בתוכם. מה שאין כן אוכלין אלו שאינם בתוך הפסולת וזה פשוט. ועל כן מה שכתבתי אות כ"ד לדעת תוס' רי"ד בנפה וכברה פסולת למעלה לאחר זמן חייב חטאת אינו מוכרח. ואפילו למה שחזר בו בפ' תולין דבכלי לעולם חשיב פסולת מתוך אוכל. מכל מקום לר' זירא הא אינו חייב משום בורר כשיש שינוי בלמטה ולמעלה וכנ"ל אות כ"ג. [סי' קנ"ב א']:
(מז) אי אפשר לומר כן לדעת התוס' [עג ב] דבעצים לא מקרי קצירה רק מחמת מחשבתו שצריך להם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.