אגלי טל ביאורים מלאכת זורע

אגלי טל ביאורים מלאכת זורע

  

[א] אחד הזורע זרעים. כבר כתבנו בהפתיחה [אות ד'] שיטת רש"י ורמב"ם שזריעה היה במשכן לצורך הסממנין לצבוע בהן תכלת וארגמן ותולעת שני. ולרב האי והר"ח היה לצורך מנחות:
[ב] (א) ש"ס מכילתין ע"ג: תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולם מלאכה אחת הן. [פירש"י דזומר נמי לצמוחי אילנא הוא ונפקא מינה וכו' זורע אב מלאכה ונוטע נמי אב מלאכה הוא דהיינו זורע אלא שזה בזרעים וזה באילנות וכן מבריך ומרכיב אבל זומר תולדה] עוד שם אמר רב חייא בר אשי א"ר אמי זומר חייב משום נוטע והנוטע והמבריך והמרכיב חייב מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.