אגלי טל ביאורים מלאכת זורה

אגלי טל ביאורים מלאכת זורה

  

[א] דומין זה לזה. שבת ע"ג: היינו זורה היינו בורר היינו מרקד. [פירש"י היינו כמו הי ניהו כלומר דמפליג להו תנא דמתניתין לתלת והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת] אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל מילתא דהוי במשכן אף על גב דאיכא דדמיא לה חשיב לה [אע"ג דאיכא אחריתי בהדה דדמיא לה חשבינהו לתרווייהו באבות ואע"ג דחדא נינהו] וליחשב נמי כותש [וליחשב נמי כותש חיטין במכתשת להסיר קליפתן דהואי במקדש בסממנין אלא לאו משום דדמיא לדש לא חשיב לה דהא נמי מפרקא מלבושא הוא] אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.