אברהם יגל הלכות ביכורים פרק ד

אברהם יגל הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה טו
[טו] אע"פ שתרומה וכו' עשאום כדבר שיש לו מתירין וכו'. והא דאמרינן דעולין באחד ומאה מיירי בנתערבו חוץ לירושלים דלא הוי יש לו מתירין להעלותו לירושלים כיון דיש לו טורח לא מיקרי יש לו מתירין וכ"כ התוס' בפרק הזהב דף נ"ג עיי"ש. וראיתי להרב ים של שלמה בפרק הערל סימן ל"ד שכתב וז"ל ביכורים ומעשר שני אף דבטלין בחולין מ"מ לענין לאוכלו חוץ לירושלים לא בטיל דצריך להעלותן לירושלים ואפילו באלף לא בטיל עכ"ל. ולדבריו הא דאמרינן דעולין באחד ומאה הוא מיירי בנתערבו תוך ירושלים והוא היפך דברי רבינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.