אברהם יגל הלכות ביאת המקדש פרק ג

אברהם יגל הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ט
[ט] נכנס המצורע וכו' או מחוסר כפורים שנכנס לעזרת ישראל אע"פ שאינו לוקה וכו'. עיין במ"ש הראב"ד ז"ל ותירץ מרן ז"ל דרבינו ס"ל כמ"ד מחוסר כפורים דזב לאו כזב דמי וכו' ומ"מ צריך טעם למה פסק כן וכתב משם הר"י קורקוס דבגמ' העמידו סברת רבנן דלאו כזב גם רבי יוחנן הכי ס"ל גבי טבול יום וכ"ש מחוסר כפורים עכ"ל ומדברי רבינו נראה דטבול יום שנכנס לעזרת ישראל הוי במיתה וא"כ קשה היכי אתי כר' יוחנן דלדידיה אף טבול יום לאו כזב דמי.

הלכה טז
[טז - יז] מפי השמועה וכו'. יראה לי שאינו לוק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.