אברהם יגל הלכות אישות פרק כד

אברהם יגל הלכות אישות פרק כד

  

הלכה טו
[טו] או שראוהו מנשק ע"ג חלוקה וכו'. נראה שמפרש רבינו מ"ש בירושלמי הוא גו חודה והיא גו חודותיה ר"ל שמנשקין זא"ז בחיקם שכן תרגום חיק חודה ומ"ש מנשקי זא"ז הוא מ"ש שם פיו על פיו אכן יש לדקדק על מ"ש רבינו בסמוך דאם רצה לקיימה הרשות בידו ומהירושלמי משמע דנאסרה על בעלה דקאמר גבי רוכל תצא והך דמנשקין זא"ז קאמר סוטה היא וכן כתב הרשב"א ז"ל בתשובה אלף רנ"א דהיכא דהוגפו דלתות אין בו יחוד דוקא בירושלמי קאמר תרעא דריק סוטה דהוא דוקא במנעול אבל בהוגפו דלתות דאף ליכנס שלא ברשות לא הוי יחוד וה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.