אבני שוהם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

אבני שוהם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכן הכותב כל נכסיו לבניו וכו' וכתב לאשתו קרקע כל שהוא וכו'. עיין במ"ש הרב המגיד. והנה ראיתי להפני משה ח"ב סי' ל"ד דף נ"ח שהביא סיעתא לסברת מהר"ם מאטאלון להיכא ששניהם מסופקים בפרעון דפטור מדברי הרה"מ אלו ולכאורה נראה דממ"ש הרה"מ בפרק ט"ז מהל' מלוה ולוה ה"ה נראה להיפך דס"ל דאפילו המלוה דהיינו היורש מסופק אם פרעו לאביו אפ"ה אי לא היה העד אחד היה חייב ליפרע וצ"ל דיורש שאני דלא הו"ל לידע במילי דאבוה משא"כ הכא דאף דלא הו"ל לידע כמאן הלכתא מ"מ כיון דהיא שתקה ולא מיחתה היתה סיבה דב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.