אבני שוהם הלכות ביאת המקדש פרק ג

אבני שוהם הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה טו
[טו] וכן הנוגע בכלים וכו' מכין אותו מכת מרדות. יש לתמוה על רבינו שדין זה דפטור מכרת על ביאת מקדש הוא מהירושלמי דנזיר כמ"ש הרב כ"מ יעו"ש והרי בירושלמי שם סמוך ונראה אמרו בפירוש דהא דפטור היינו דוקא מכרת אבל לא ממלקות והקשה שם ממתני' דקתני אין חייבין על ביאת מקדש דמשמע דאין חייבין כלל ותירצו דמתני' איירי בטומאות הפורשות מן המת בההיא אינו חייב כלום אבל בטומאה כזו שלא פירש מן המת אה"נ דחייב מלקות יעו"ש ואם כן איך פסק רבינו דאינו חייב אלא מכת מרדות ויותר אני תמיהא על מרן שהחזיק בדב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.