אבני שוהם הלכות ביאת המקדש פרק ב

אבני שוהם הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ו
[ו] אבל כ"ג עובד כשהוא אונן שנאמר וכו' כלומר וכו' ואינה מתחללת וכו'. עיין להרב מל"מ שרצה לומר דבדרבנן אפילו דאיהו לא מצי עביד מצי משוי שליח יעו"ש שהביא מלשון רבינו דפ"ד דכלי המקדש עיי"ש.
ויש לתמוה ממה שהקשה בגמרא בהאי דינא בקמא דף ק"י ע"א דפריך לרב אשי מאי קמ"ל תנינא כ"ג וכו' ותירצו סד"א וכו' קמ"ל והשתא בשלמא אי אמרינן דאפילו בדרבנן כל דאיהו לא מצי עביד שליח נמי לא מצי משוה ניחא דהבין הש"ס דמ"ש רב אשי דמצי משוי שליח הוא דוקא מדאורייתא דמדרבנן כיון דלדידיה אסור לסברת התוס' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.