אבן ישראל הלכות זכיה ומתנה פרק ח

אבן ישראל הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה יד
[יד] שכיב מרע שכתב כל נכסיו מתנה סתם ולא שייר כלום וכו' עכ"ל. באור שמח כאן נסתפק בשכי"מ שנתן מקצת נכסיו במצוה מחמת מיתה שיכול לחזור בו ואח"כ נתן את שאר הנכסים לשני בקנין, אי מה שנתן לשני יש לו דין מתנת שכי"מ במקצת בקנין וקנה ואינו יכול לחזור בו, והיינו דמקרי השאיר לעצמו נכסים כיון דיכול לחזור בו ממתנה ראשונה, או דנימא דמ"מ הרי עוד לא חזר בו והוה המתנה השניה מתנת שכי"מ בכולה ויכול לחזור בו, והביא מדברי השמ"ק בב"מ דף י"ט שהקשה אמאי לא מוקי הא דתני דבדייתיקאות אע"פ ששניהם מודים ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.