אבן ישראל הלכות גירושין פרק יב

אבן ישראל הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה ג
[ג] עי' חידושי ר"ח הלוי מה שתמה מדברי הרמב"ם בפי"ד מה' מלוה ה"ה ומש"כ להעיר על דבריו בה' עדות פ"ח ה"ד.