אבן ישראל הלכות גזלה ואבדה פרק יא

אבן ישראל הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יב
[יב] אבידה שאין בה שוה פרוטה אינו חייב להטפל בה ולא להחזירה עכ"ל. מבואר בדברי הרמב"ם דאבידה שאין בה שוה פרוטה אינה מותרת למוצאה, אלא שאינו חייב להטפל בה ולהחזירה וכבר הרגיש בזה באבן האזל עיי"ש אלא שלא כתב מקור לדעת הרמב"ם, ונראה דמקור דברי הרמב"ם הוא מגמרא ב"מ דף כ"ז ע"א רבא אמר פרוטה שהוזלה איכא בינייהו מ"ד מאשר תאבד איכא, עיי"ש, וצ"ע הא בעל המימרא הוא רבא ורבא הרי ס"ל דיאוש שלא מדעת הוה יאוש, וא"כ כשהוזלה הרי עומד ליאוש דהרי אין בו שוה פרוטה ואיך אמר רבא למ"ד מאשר תאבד איכא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.