אבן ישראל הלכות ברכות פרק ו

אבן ישראל הלכות ברכות פרק ו

  


הלכה טו
[טו] בכ"מ שם שכתב שאני ידים שאין להם עיקר בדאורייתא ע"כ, גמרא מפורש הוא בברכות דף נ"ב ע"ב, ומן התימא על שער המלך ה' מקוואות כלל ה' שחשב שהכ"מ כתב כן מעצמו דידים אין להם עיקר מן התורה, ומקשה עלי' עיי"ש.