אבן ישראל הלכות בכורות פרק ח

אבן ישראל הלכות בכורות פרק ח

  

הלכה ב
[ב] שליח שטעה בין בט' בין בי"א אין מקדש אלא העשירי הודאי בלבד שלא עשאוהו שליח לטעות ולהפסיד אלא לקדש כראוי עכ"ל. דברי הרמב"ם צ"ע דהנה בבכורות דף ס"א ע"א איתא איתמר האומר לשלוחו צא ועשר עלי, ר"פ משמי' דרבא אמר, קרא לתשיעי עשירי קדוש, ולאחד עשר עשירי אינו קדוש, ור"פ אמר אפי' קרא לתשיעי עשירי אינו קדוש דאמר לי' לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, ועיי"ש בפרש"י ד"ה קרא לתשיעי וכן בתו' שם ד"ה לתשיעי כתבו בסברת רב פפי משמי' דרבא במה דמחלק בין קרא לתשיעי עשירי דהוא קדוש ובין קרא לאחד עשר עשירי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.