אבן ישראל הלכות אישות פרק יא

אבן ישראל הלכות אישות פרק יא

  

הלכה יא
[יא] אמרה היא אמת אמר שלא מצאני בתולה ואיש בא עלי באונס אחר שנתארסתי לו הרי זו נאמנת וכתובתה מאתים כמו שהיתה, ואם טען ואמר שמא עד שלא ארסתיך נאנסת ומקחי מקח טעות וכו' הרי זה מחרים סתם על מי שטוען שקר כדי לחייבני ממון שאיני חייב בו עכ"ל. עי' תו' רי"ד כתובות דף י"ב ע"ב במתניתין דהיא טוענת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו שכתב וז"ל ומכאן מוכח שיש כתובה לארוסה ומשעה שאירסה נתחייב בכתובתה בתנאי ב"ד, ומשום הכי קאמרה ליה הכי דמקודם שנבעלה היה משועבד לה ועכשיו שנאנסה לא הפסידה שעבודה, דאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.