אבן ישראל הלכות איסורי ביאה פרק ד

אבן ישראל הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדות בתוך ל"ג של זכר וס"ו של נקבה הוא הנקרא דם טוהר ואין מונע את האשה מבעלה עכ"ל. עי' מל"מ דתמה מה דהשמיט הרמב"ם הא דאיתא בירושלמי פ"ק דנדה תני ר' אושעיא ילדה ואח"כ נתגיירה אין לה דם טוהר, וע"כ הגיה בירושלמי דצ"ל יש לה דם טוהר, ולהכי שפיר לא הוצרך הרמב"ם להביא דין זה כיון דנקט בסתמא משמע אפילו נתגיירה אחר שילדה עיי"ש, ודבריו תמוהין דהא גם בגמרא דידן איתא הכי דגיורת שנתגיירה אין לה דם טוהר עי' בכורות דף מ"ו ע"ב עיי"ש, ובודאי הגירסא בירושלמי הוא נמי כדאיתא בגמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.