אבן האזל הלכות חובל ומזיק פרק ג

אבן האזל הלכות חובל ומזיק פרק ג

  

הלכה ג
[ג] המבייש את הישן חייב בבושת ואם מת בתוך שנתו ולא הקיץ ולא הרגיש בזה שביישו אין גובין בושת זה מן המבייש, ואם תפשו היורשין אין מוציאין מידן.
כתב המ"מ בעיא דלא איפשטא בגמ' דף פ"ו ויש מי שכתב דאיפשטא מדאמרינן פ' אלו הן הנחנקין דף פ"ה אמר רב ששת ביישו ישן ומת חייב ויש מחליפין הגירסא שם ואין להוכיח ממנו כלום, והנה מה שכתב דיש מחליפין שם הגירסא א"א ליישב שם הסוגיא לומר דהגירסא פטור דהתם קאי אברייתא דקתני היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייב בא אחר והכהו וקללו פטור. ופריך מ"ש בנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.