אבן האזל הלכות זכיה ומתנה פרק ח

אבן האזל הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ו
[ו] אמר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ואם נקבה מאתים, וילדה זכר נוטל מנה ואם ילדה נקבה מאתים.
כתב המ"מ דמה שהרמב"ם קבע ההלכה בשכ"מ הוא כדברי הר"י מיגש דא"א להעמיד המשנה בבריא דאי נמי קנו מידו אין מטבע נקנה בחליפין ועוד אסמכתא היא דאם ילדה קאמר ועוד דקנין דברים בעלמא הוא ונחלקו עליו דקנין מהני דשוה מנה קאמר ויטול לא מיקרי קנין דברים, ויש מן הגדולים שאמרו דאפי' באתן לך לא מיקרי קנין דברים, כל זה הביא המ"מ מדברי הרשב"א וכתב ע"ז וצ"ע באתן לך היאך יקנה שהרי נתבאר פ"ד דהכותב בשטר את ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.