אבן האזל הלכות זכיה ומתנה פרק ו

אבן האזל הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו לבניו בין זכרים בין נקבות בין בריא בין ש"מ, וכתב לאשתו עמהן קרקע כל שהיא הואיל ועשה אותה שותף בין הבנים ולא מחתה אבדה כתובתה ואינה טורפת מנכסים אלו כלום, אבל מנכסיו שיבואו אחר אלו נוטלת מהן כתובתה.
כתב המ"מ במה שכתב הרמב"ם בין בריא בין ש"מ דאף דבגמ' הוא בעיא דלא איפשטא ובפי' המשנה סבר הרב ז"ל דהעמד שטר על חזקתו ואינו נפסל אלא בראיה ברורה, אבל כאן בהלכות סובר דהאשה היא המוציאה, וכיון דמספקא לן המוציא מחבירו דהיינו אשה עליה להביא ראיה, ותירוצו אינו מספיק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.