אבן האזל הלכות גירושין פרק ט

אבן האזל הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה יא
[יא] הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש אין חוששין שמא בסתר בא שאין דרך בני אדם לבוא בצנעה, ואם תם הזמן שקבע ולא בא הרי זו מגורשת, מת בתוך י"ב חדש אע"פ שאי אפשר שיבוא והרי היא מגורשת לא תנשא במקום יבם עד אחר שנים עשר חדש כשיתקיים התנאי.
לא תנשא במקום יבם, ועי' בד' הרמב"ם פ"ח הכ"ב שפסק דאם אמר לה ע"מ שתתני לי מאתים זוז ולא קבע זמן, ומת דקיי"ל דאינה יכולה ליתן ליורשין, מ"מ הגט לא בטל וחולצת ולא מתיבמת, ועי' בד' המ"מ שם דהוא לשיטתו דבקיום התנאי בעינן שיתקיים בפוע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.