אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק יא

אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה א
[א] השבת אבדה לישראל מצות עשה שנאמר השב תשיבם, והרואה אבדת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנאמר לא תראה את שור אחיך, והתעלמת מהם ובטל מצות עשה ואם השיבה קיים מצות עשה.
מדברי הרמב"ם מוכח דסובר דהשב תשיבם חל קודם שיקחנה וקשה ע"ז מהא דאמר בגמ' והוא בפי"ד הלכה ז' דהמתין עד שנתייאשו הבעלים ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם, וכבר הקשה זה הרמב"ן בהא דאמר בגמ' בדף ל' האי עשה, ותי' הר"ן דלא עבר על עשה דהשב תשיבם אלא כשביטל העשה דהיינו שהלך ממנה והניחה באבדתה, אבל לא ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.