אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק ד

אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה א
[א] קנס קנסו חכמים לגזלנים שיהיה הנגזל נשבע על כל מה שיטעון ונוטל מן הגזלן, והוא שיהיה זה מוחזק שגזלו בשני עדים.
כ' הלח"מ דמה שהוצרך לקנס שקנסו חכמים אף דאיכא שבועה דאורייתא והוא חשוד דשכנגדו נשבע ונוטל, משום דהכא קנסו אפי' היכי שהוא מודה ואמר הילך, וקשה לפי"ז דמה מחדש ר' יהודה ואם מחדש דדוקא באופן שיש חיוב שבועה והוא באמת מטעם חשוד וחולק על הא דתנן נגזל בתקנה מיוחדת וכן מפרש הר"י מיגש דא"כ לא הו"ל לומר כיצד וכו'. אלא לומר דדוקא באופן שאינו אומר הילך, והנה התוס' בשבועות שם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.