אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק א

אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול. ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל זו מצות עשה, ואפי' שרף (את) הגזלה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו.
בדברי הרמב"ם יש לעיין דבריש ה' גנבה כתב ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבתו התורה לשלם, ולא הזכיר מקודם דאם הגנבה בעין הוא ניתק לעשה ומבואר מדברי הרמב"ם דלאו דגזילה פעמים שהוא ניתק לעשה כשהדבר הגזול ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.