אבן האזל הלכות ברכות פרק ו

אבן האזל הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה כ
[כ] צריך אדם לנגב את ידיו ואחר כך יאכל וכל האוכל בלא ניגוב ידים כאוכל לחם טמא, וכל הנוטל ידיו באחרונה מנגב ואח"כ מברך ותכף לנטילת ידים ברכת המזון לא יפסיק ביניהם בדבר אחר אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו באחרונה אסור עד שיברך ברכת המזון.
הנה בגמ' נ"ב ע"ב אמרי ב"ה לב"ש ד"א תכף לנט"י סעודה, ולכן עדיפא למזוג הכוס תחלה ואח"כ נט"י, והרמב"ם השמיט הלכה זו וכן השמיטו הרי"ף, והטור בסי' קס"ו כתב בשם רבינו יואל שאין לחוש על הפסק בין נטילה להמוציא כיון שהשולחן לפניו ודעתו לאכול לא חשיב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.