אבן האזל הלכות בית הבחירה פרק ה

אבן האזל הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה ג
[ג] לפנים ממנו סורג מקיף סביב גובהו י' טפחים, ולפנים מן הסורג החיל (גובהו) עשר אמות ועליו הוא אומר בקינות ויאבל חיל וחומה זו חומת העזרה.
כתב הכ"מ ומ"ש ועליו הוא אומר בקינות ויאבל חיל וחומה, בפרק כיצד צולין דף פ"ו עכ"ל, ודבריו תמוהים דהתם איתא כן בגמ' במה דפריך על רב דאמר גגין ועליות לא נתקדשו מהא דתנן החלונות ועובי החומה כלפנים בשלמא החלונות משכחת לה דשויה לקרקע עזרה אלא עובי החומה היכי משכחת לה, משכחת לה בבר שורא דכתיב ויאבל חיל וחומה, ואמר ר' אחא ואיתימא ר' חנינא שורא וב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.