אבן האזל הלכות אישות פרק כד

אבן האזל הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ד
[ד] וכן אם לותה ואכלה.
עי' מ"מ במש"כ וי"ל שרבינו פסק כל"ב, ונ"ב עוד י"ל דהא דמשני כי תניא ההיא לאחר מיתה, ר"א הוא דמתרץ לה לדחויי לר"י, אבל ר"י הא סתמא אמר יש לה לל"ב ולא סבר דשייך בלותה ואכלה בעמוד והוצא קאי, ועי' בריטב"א.

הלכה טז
[טז] עוברת על דת משה או על דת יהודית וכן זאת שעשתה דבר מכוער אין כופין את הבעל להוציא אלא אם רצה לא יוציא, ואע"פ שלא הוציא אין להן כתובה שהכתובה תקנת חכמים היא כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ולא הקפידו אלא על בנות ישראל הצנועות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.