אבן האזל הלכות איסורי מזבח פרק ו

אבן האזל הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ד
[ד - ה] הסולת והיין והשמן והלבונה והעופות והעצים וכלי שרת שנפסלו או שנטמאו אין פודין אותם שנאמר והעמיד והעריך, כל שישנו בהעמדה נערך ואלו אינם בכלל העמדה לפיכך אין נפדין לעולם. בד"א בשנפסלו או שנטמאו אחר שנתקדשו בכלי שרת. אבל קודם שיתקדשו בכלי אם נטמאו או נפסלו פודין אותן, אבל טהורין אע"פ שעדיין לא קדשו בכלי אין פודין אותן חוץ ממנחת חוטא שנאמר בה מחטאתו על חטאתו לומר שמביא חטאתו מדמי חטאתו, לפיכך קודם שתתקדש בכלי שרת הרי היא כקדושת דמים ופודים אותה אע"פ שהיא טהורה.
/השמטות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.