אבן האזל הלכות איסורי מזבח פרק ד

אבן האזל הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ג
[ג] אין הבהמה נפסלת משום רובע או נרבע עד שיהי' האדם שרבעה בן תשע שנים ויום אחד בין ישראל בין עכו"ם בין עבד הואיל ורבעה אדם נפסלה, ואם האדם הוא שנרבע מן הבהמה אינה נפסלת עד שתהי' האשה הנרבעת בת שלש שנים ויום אחד או יהא האיש הנרבע בן תשע שנים ויום אחד.
השגת הראב"ד או יהיה האיש הנרבע בן ט' שנים ויום אחד, א"א זה המחבר דימה איסור מזבח לאיסור סקילה ואולי אין מדמין כן שהרי נרבע על פי הבעלים או על פי עד אחד שאינו במיתה ופסול למזבח הואיל ונעבדה בו עבירה מפני שהוא מאוס, ואם הבהמה נר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.