אבלות

אבלות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2758 מקורות עבור אבלות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

מלבי"ם שמות פרשת כי תשא פרק לג

 אותך כי חטא של יחידי סגולה גדול יותר לפי מעלתם, וגם שר"ל אחר שהכלל הם עם קשה עורף א"א להיות שכינתי על יחידים כי לא אוכל לבא כלל בקרב העם שאז אכלה החוטאים, ועתה הורד עדיך מעליך גם אתם. ואל תקוו שישכון ה' על היחידים שהם בני ישראל, ועליכם לנהוג אבלות כיתר העם ואדעה מה אעשה לך, שבשלא אהיה ביניכם יארך אפי למועד שמור כמ"ש וביום פקדי:(ו) ויתנצלו. ואז גם בני ישראל התנצלו את עדים שהיו לבושים בו מעת עמדם בהר חורב, אולם מה היה העדי הזה נחלקו בו המפרשים, לדעת הכוזרי הנ"ל הוא כפשוטו כנ"ל, וי"מ שהיו לבושים

82

מלבי"ם ביאור המילות ישעיהו פרק ג

 פתיא פתיא אוכמא. ובכלל כלי, הלבוש, לא יהיה כלי גבר על אשה. ומלת כי פרשתי כמפרש מענין כויה:(כה) מתיך. מתים הם החלושים, וההבדל בין חרב ומלחמה מבואר וכן לקמן (כ"ב ב'):(כו) ואנו ואבלו. עיין לקמן (י"ט ח'), הפתחים יאבלו כמו דרכי ציון אבלות. ופעל ונקתה בא לרוב על שנפטר מעונש, ונקה לא ינקה:

83

מלבי"ם ביאור המילות ירמיהו פרק יד

 והזוהר ואור פנים: צוחת. היא הזעקה הגדולה המשונה עד שגרונו צחה צמא ונחר מרוב זעקתו:(ג) גבים. נקעים מלאים מים עשה הנחל הזה גבים גבים (מ"ב ג' יז'), ולחשוף מים מגבא (ישעיה ל' י"ד): בושו והכלמו. הבדלם, בושה מעצמו וכלימה מאחרים (כנ"ל ג' כ"ה): וחפו ראשם. סימן אבלות (ש"ב ט"ו ל', אסתר ו' י"ב):(ה - ו) דשא, עשב. לבישת הארץ בעשבים נקרא דשא, ועשב מיוחד נקרא עשב, מצייר האילה מבקשת דשא למרעה, כמ"ש היו שריה כאילים לא מצאו מרעה, והפרא אחר עשב ירוק ידרוש:(ז) עונינו, משובתינו. העון הוא מצד עוות השכל, והשובבות היא השתובבת הנפש והרוח ע"י ההרגל בדעות

84

מצודת דוד יחזקאל פרק כד

 לא כדרך האבל שחולץ המנעל:ולא תעטה - לא כדרך האבל שמעטף ראשו עד שער השפתים:ולחם אנשים - לא כדרך האבל שמברין אותו סעודה הראשונה משל אחרים:(יח) ואדבר - את דברי הנבואה ההיא:ואעש בבוקר - בבוקר השני עשיתי כאשר צויתי מפי ה' שלא לנהוג מנהג אבלות:(יט) הלא תגיד - הלא מהראוי שתגיד לנו מה הדברים האלה מרמזים עלינו אשר אתה עושה:(כא) הנני מחלל - למסור ביד האויב את מקדשי שהוא גאון עוזכם ומחמד עיניכם ומחמל נפשכם ר"ל אהוב לכם ותחמולו עליו:אשר עזבתם - כשיצאתם בגולה עזבתם בירושלים:(כב) ועשיתם כאשר עשיתי וגו' - וחוזר ומפרש על שפם וכו' וזהו לפי שאין לנהוג

85

מצודת דוד עמוס פרק ו

 עשו לכן עתה בזמן קרוב יגלו בראש גולים ר"ל במבחר הגולים בבזיון רב (וכי כמו בדברים טובים יאמר לשון ראש ומבחר על הטוב שבכולן כן בדברים רעים יאמר לשון ראש ומבחר על הרע שבכולן):וסר מרזח סרוחים - אז יסיר מהם המשתאות הגדולות העודפות מהשיעור הראוי, או אז יסור אליהם אבלות גדולות ועודפות בשיעור:(ח) בנפשו - ר"ל בעצמו:מתאב - באמת אני אוהב את גאון יעקב זה בה"מ כמ"ש את גאון יעקב אשר אהב סלה (תהלים מז):וארמנותיו - אבל ארמנות יעקב מקום שמתענגים שם אותם שנאתי ולכן אמסר ביד האויב העיר והדברים הממלאים את העיר וגם בה"מ בכללם עם כי אהובה לי

86

מצודת דוד איוב פרק ב

 שם נאספו יחד לבוא אל איוב הביתה לנודד עליו בראש וכדרך המיצר בצרת האוהב ואף לנחמו בדברי תנחומין:(יב) ולא הכירוהו - כי נשתנה מאור פניו בעבור רוב הצרות והמכאובות:ויקרעו איש - כל אחד קרע מעילו וזרקו עפר למעלה מראשיהם לאויר השמים כי כן היה להם מנהג אבלות וצער:(יג) לארץ - על הקרקע לצער בצערו:ואין דובר - אין מי בהם דובר אליו דבר כי ראו אשר גדל הכאב מאד ולא מצאו עדיין מקום לנחמו:(יד) אחרי כן - כאשר חלפו שבעת הימים:ויקלל את יומו - אשר נולד בו בחושבו שכל מקרי האדם המה מוגבלים ומסודרים לפי מערכות הכוכבים בעת הלידה וההריון ולזה

87

מצודת דוד איוב פרק ג

 ילכו בו חבורות אנשים יחד לטייל ולא תבוא בו א"כ רננה כי דרך חבורות אנשים ההולכים יחד לטייל אשר ישירו וירננו בדרך מהלכם אבל כשלא ילכו בו חבורות לא ישמע בו רננה:(ח) יקבהו וגו' - הספדנים המאררים בהספדם את יום מיתת המת אשר יספדוהו ומוכנים המה לעורר אבלות ולמדו לשונם לארר ולקלל המה יקבוהו את הלילה ההוא:(ט) כוכבי נשפו - אף הכוכבים הגדולים הנראים בתחלת הלילה ובסופו גם המה יהיו חשוכים בהלילה ההוא עם כי אורם רב עד שלא ימנע הראותם בעבור קצת האורה אשר היא בתחלת הלילה ובסופו:יקו - הלילה ההוא יקוה שיבא אחריו אור השמש ולא יהיה כי

88

מצודת ציון ישעיהו פרק ג

 מלה מורכבת לשון פתיל גיל ר"ל אבנט הנעשה מפתילים (ועיין בתוי"ט בעדיות פרק ג) ופתיל ענינו חוט כמו פתיל תכלת (במדבר טו) וגיל ענינו אבנט מל' הגליונים הנאמר למעלה:(כה) מתיך - אנשיך כמו מתי מספר (בראשית לד):(כו) ואנו - מל' אנינות:ואבלו - מל' אבלות:ונקתה - מל' נקי:

89

מצודת ציון ישעיהו פרק יט

 החפיר לבנון קמל (לקמן /ישעיהו/ ל"ג):(ז) ערות - ענינו דבר המעורה ונשרש יפה כמו ומתערה כאזרח רענן (תהלים ל"ז):נדף - ענין כתישה כמו אל ידפנו (איוב ל"ב):ואיננו - ואין לו:(ח) ואנו - מלשון אנינות:הדיגים - הצדים את הדגים:ואבלו - מלשון אבלות:חכה - שם כלי הצדיה עשוי כמחט כפוף וכן תמשוך לויתן בחכה (שם /איוב/ מ):מכמורת - רשת כמו ויאספהו במכמרתו (חבקוק א):אמללו - נכרתו כמו ימולל ויבש (תהלים צ'):(ט) עובדי פשתים - עושי פשתים וכן יכיר מעבדיהם (איוב ל"ד):שריקות - מלשון מסרק והוא שם כלי עשוי לסרוק הפשתן להפרידו ולהשליך הקסמים ממנו:חורי - נקבים וכן סלי חורי (בראשית מ):(י

90

מצודת ציון ישעיהו פרק סו

 הולד כמו ותמלט ובקעה (לעיל /ישעיהו/ לד):(ח) היוחל חלה - הם מלשון חיל:(ט) אשביר - מקום מושב היולדת נקרא משבר כמו לא יעמוד במשבר בנים (הושע יג):ועצרתי - ענין עכוב ומניעה כמו עצרני ה' מלדת (בראשית טז):(י) המתאבלים - מלשון אבלות וצער:(יא) תינקו - מלשון יניקה:משד - כמו משד בפת"ח וכן ושד וכו' (לעיל /ישעיהו/ ס):תנחומים - מלשון נחמה:תמצו - מלשון מציצה כמו שתית מצית (לעיל /ישעיהו/ נא):והתענגתם - מלשון תענוג:מזיז - מלשון הזזה ממקום למקום וכן וזיז שדי ירענה (תהלים פ):(יב) שוטף - ענין רדיפה ומהירות המשיכה:כבוד - ענין עושר כמו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה (בראשית

1234567891011121314151617181920