אבלות

אבלות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2758 מקורות עבור אבלות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת דברים פרק א

 יב מב), ועכשיו שלא זכיתם נתקיים לכם (בכה) [בכו] תבכה בלילה (איכה א ב). אילו זכיתם נתקיים עליכם וישבתם לבטח בארצכם (ויקרא כו ה), ועכשיו שלא זכיתם גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה (איכה א ג). אילו זכיתם נתקיים עליכם שלש פעמים בשנה (שמות כג יז), ועכשו שלא זכיתם דרכי ציון אבלות (איכה א ד), אילו זכיתם נתקיים עליכם ונתנך ה' אלהיך עליון (דברים כח א), ועכשו שלא זכיתם נתקיים לכם היו צריה לראש אויביה וגו' (איכה א ה). אילו זכיתם נתקיים עליכם והתהלכתי בתוככם וגו' (ויקרא כו יב), ועכשו שלא זכיתם נתקיים לכם ויצא מן בת ציון כל הדרה וגו'

12

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק א

 נופל ומת, ומעשה בחסיד אחד שראה אותו ונפל ומת. ואינו נמצא אלא בצל הסמוך לחומה: ס"א בין המצרים. כענין שהדביקו את צדקיהו בערבות הירדן דכתיב (מלכים ב כה, ה) וירדפו חיל כשדים אחרי המלך וישיגו אותו בערבות יריחו וכל חילו נפוצו מעליו.סימן ד(ד) דרכי ציון אבלות. שהיו ישראל עולין לרגל ג' פעמים בשנה בשמחה והיו עושין להם סוכות סוכות בכל מקום ומקום כדי שלא יכה עליהם השרב והשמש, כמו שנאמר (תהלים מב, ה) אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, ועכשיו אבלות, שעלו באותן הדרכים קמשונים וחרולים: כל שעריה שוממין. שאין מי שנכנס ויצא בהן: כהניה נאנחים. שאין מי שנותן

13

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק נ

 כל אדם, רביעי הרי הוא ככל אדם: כל שלשים יום אסור לנשואין, מתה אשתו ויש לו בנים אסור לישא אשה עד שיעברו עליו ג' רגלים, ואם אין לו בנים נושא לאלתר, משום ביטול פריה ורביה, יש לו בנים קטנים נושא לאלתר, כדי שתהא זאת מפרנסן וכונסה לאחר ל' יום: תכפוהו אבלות בזה אחר זה והכביד שערו עליו מיקל בתער, ובמספרים לא, ומכבס כסותו במים אבל לא בנתר ולא בחול הדק: על כל המתים שהוא חייב להתאבל עליהם, אם מטתו דוחה הרי זה משובח, לאביו ולאמו הרי זה מגונה. היה ערב שבת או ערב יו"ט או שהיו גשמים מזלפין על מטתו

14

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 מנהג מקומכם אלא שלום עליכם כמנהג מקומנו. ר' יוסי הוי משתבח בר"מ קומי ציפוראי דאדם גדול הוא אדם קדוש וצנוע חד זמן חמא אבליא בשבתא ושאל בשלומהון א"ל ר' אהן הוא דאת מתני בשבחיה אמר לון מה עבד א"ל כך וכך א"ל בעו אתון מידע מאי חייליה בא להודיענו שאין אבלות בשבת דכתיב ברכת ה' היא תעשיר ברכו במן שכל ימות השבוע עומר אחד ובערב שבת שני עומרים וקדשו במן שלא ירד בו כל עיקר, ברכו בעטיפה וקדשו במקושש. רב כהנא אומר צריך להחליף ר"י אומר צריך לערב אבא בר חסדאי אומר צריך לשלשל בגדיו ר' אליעזר אומר ברכו בנר

15

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 יש מתן שכר ולא תחית המתים ורוח הקודש אומר אל תבכו למת זה אברהם בכו בכו להולך זה עשו וכו':ויזד יעקב נזיד [כ"ה, כ"ט] תנא אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם יצחק אביו, ומאי שנא עדשים מה עדשים אלו גלגל אף אבלות גלגל ואיכא דאמרי מה עדשה אין לה פה אף אבל אין לו פה איכא בינייהו לנחומי בביעי, אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע באותו יום בא על נערה המאורסה דכתיב ויבא עשו מן השדה [כ"ה, כ"ט] וכתיב התם כי בשדה מצאה, הרג את הנפש כתיב הכא והוא עיף [כ"ה,

16

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח

 ובניו יושבין באבלות וקצת בניו היו מתנחמין להם, בא עליהם בחיל גדול עורכי מלחמה לובשי שריון של ברזל ונחשת והיו מזויינין כולם מגינים וקשתות וכידונים והיו ארבעה אלף גבורים והקיפו לבירה אחת שהיו חונים שם יעקב ובניו הם ועבדיהם ובניהם וכל אשר להם כי נתקבצו כולם לשם לנחם יעקב על אבלות לאה והם יושבים בשלוה ולא עלה על לבם שיבא עליהם אדם להלחם עמם, ולא ידעו עד שדבקו כל החיל לאותה בירה לבד יעקב ובניו היו שם ומאתים עבדים שלהם, כיון שראה יעקב לעשו שהחציף פניו לבא עליהם למלחמה להרוג אותם בתוך הבירה והיה מורה עליהם חצים, באותה שעה עמד

17

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמיני

 הן טפלה להן ילדות, דתניא ר"ש בן יוחאי אומר לא במקום אחד ולא בשני מקומות מצינו שחלק הקב"ה כבוד לזקנים (כתוב ברמז ק"פ וברמז מ"ט). זה שאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע וגו' מי היה זה, זה אהרן שנאמר ומפתח אהל מועד לא תצאו וגו' א"ל משה שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם, ושמרתם את משמרת ה' שכך שמר הקב"ה ימי אבלות עד שלא הביא את המבול שנאמר ויתעצב אל לבו ואין עציבה אלא אבל שנאמר כי נעצב המלך על בנו, וכן עזרא אמר לישראל ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם. וכתיב ויהי לשבעת הימים

18

ילקוט שמעוני תורה פרשת תזריע

 עובר לא, מ"ט הוא מת ברישא, מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו לו בעינן, בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים יכיר בעינן והא ליכא, וההורגו חייב שנאמר ואיש כי יכה כל נפש אדם והרי הוא לאביו ולאמו כחתן שלם לענין אבלות, ודלא כר' שמואל בר גמדא דאמר כל ששהה שלשים יום אינו נפל, אי נמי דקים ליה בגויה שכלו לו חדשיו:אדם כי יהיה בעור בשרו [יג, ב], מה ת"ל לפי שנאמר איש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרות כהות לבנות אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים,

19

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 דרבנן גמרי חדש חדש ממדבר מה להלן ומעלה אף הכא מעלה, ורבי עקיבא מספקא ליה מדאיצטריך למכתב ומעלה גבי ערכין ולא גמרי ממדבר הוה ליה שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין, או דילמא כי אין מלמדין לעלמא אבל לגופיה מלמדין משום הכי מספקא ליה, אמר רב אשי הכל מודים לענין אבלות דיום שלשים כיום שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבלות, בערכך כסף חמשת שקלים, אמר רב יהודה אמר רב אסי כל כסף קצוב האמור בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה, מאי קא משמע לן תנינא חמש סלעים של בן בכור במנה צורי ושל דבריהם כסף מדינה, איצטריך ליה (

20

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר ויזד יעקב נזיד

 בלי כסף, אז החיה אותו יעקב בנזיד עדשים ורצה ממנו שישבע לו על מכירת הבכרה, כדי להכניע את השמאל, פעם ולתמיד תחת הימין. (וכבר הארכנו זה לעיל חיי שרה דף מ"ו ד"ה וכבר. עש"ה).[אות עט] ויזד יעקב נזיד וגו': אמר רבי אלעזר, ויזד יעקב, הנה בארוה, שבשביל אבלות של אברהם היה, שאותו יום מת אברהם, ובישל יעקב עדשים שהם עגולים ואין להם פה, הרומז על האבלים שאין להם פה, כמ"ש ברש"י תולדות, ע"ש. ושואל. אבל ויזד יצחק נזיד היה צריך לומר, כי הוא היה האבל ולא יעקב. ומשיב אלא ויזד יעקב נזיד, היה, משום שיעקב היה יודע השורש של

1234567891011121314151617181920