אבלות

אבלות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2758 מקורות עבור אבלות. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

תורה תמימה הערות דברים פרק כד

 ושמח. וכתב הטור באה"ע סי' ס"ב דהאידנא ערבה כל שמחה נכונה ולכן אין אומרים שהשמחה במעונו אלא בשבעת ימי המשתה. וכתב בס' רה"ז דהא דאבל אסור בשמחה י"ב חודש הוא מפני שהוא היפך השמחה ששיעורו י"ב חודש, והוא ע"ד הכתוב והפכתי חגיכם לאבל וכו' וכמו שדרשו מה חג שבעה אף אבלות שבעה, כך מה שמחה י"ב חודש אף העדר השמחה באבל י"ב חודש, ודו"ק:צו) ר"ל הממשכן את הרחיים, ואיירי ברחיים של יד שהוא מתטלטל ואפשר למשכנו, והרבותא בזה אע"פ שמשותפין למלאכה אחת אך אע"פ כן הם שני כלים, כי האבן התחתון נקרא רחיים, מדמהודק בהרחיים שהוא הכן והאבן העליון

122

תורה תמימה איכה פרק א

 אומר, הא אם מצאה מנוח לא היתה חוזרתסב) [שם]:בין המצרים - מהו בין המצרים - כההיא דתנן בסימניו ובמצריוסג), דבר אחר בין המצרים - ביומי דעקא, מי"ז בתמוז עד תשעה באב שבהם קטב מרירי מצוי, כמש"נ (תהלים צ"א) מקטב ישוד צהריםסד) [מ"ר]:(ד) דרכי ציון אבלות - א"ר יצחק, אמר הקב"ה לישראל, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו', עכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים דרכי ציון אבלות מבלי באי מועדסה) [פתיחתא למ"ר]:דרכי ציון אבלות - א"ר נחמיה, אע"פ שקללן ירמיהו בא"ב אפ"ה הקדים ישעיהו ורפאן לכולן, ירמיה אמר דרכי ציון אבלות, וישעיהו אמר (

123

תורה תמימה הערות איכה פרק א

 כי גם בימים הבאים אחר החורבן של בהמ"ק הראשון יהיו עוד בוכים מחורבן בית שני ואח"כ יסבלו עוד מהעון הזה עד ביאת משיח צדקנו אשר אז תבטל השנאת חנם וכנ"ל:לג*) שהלך בגולה ועל ציון וירושלים שנצתו מבלי יושב וכמו שהולך ומפרש בכתובים שאח"ז גלתה יהודה וגו' דרכי ציון אבלות וגו':לד) שגלותם היה בזמן מאוחר:לד*) דריש תבכה כמו תבכה:לה) ולמעלה כתיב כי בא יום ה', ועי' מש"כ בסמוך אות מ"ב:לו) וסמוך לזה כתיב שבר על שבר נקרא כי שודדה כל הארץ, ומוסב על זמן החורבן, וע' מש"כ בסמוך אות מ"ב:לז) ר"ל שיהיה להם תקומה בעולם,

124

תורה תמימה הערות קהלת פרק א

 כי בחזירתן מן קבורת המת הולכין מעט ויושבין מעט וחוזרין והולכין מעט ויושבין וחוזרין והולכין ויושבין, וכך עושין ז' פעמים, כדי שיתנו החיים אל לבם שחיי האדם הבל ויחזרו בתשובה, ומסמיך בזה למספר השבע פעמים שעושין כך. וע' ביו"ד סי' שע"ו ס"ד בהג"ה ובבאורי הגר"א, וקרוב לומר דמספר שבעה ימי אבלות הוא ג"כ לתכלית וכונה זו שהחי יתן אל לבו, וע' מש"כ בתו"ת פ' נח בפסוק ויהי לשבעת הימים:יא) כמשכ"ל אות ז':יב) צנורות של שופכין מקום רפש וטיט:יג) שעמוס משא להקים בית ולפרנסו, והוא מלשון הכתוב וכחמור למשא.ויש להוסיף באור בלשון התואר הרי הוא כחמור, ע"פ

125

תורת משה שמות פרק מ

 המן הרע הזה ששמח שנפל הגורל באדר, שבכל חדש נמצא בו דבר טוב משא"כ באדר כמ"ש בפייט דפורים, וקשה הא התחילו בו ימי מילואים בכ"ג אדר, אע"כ סבר שהתחילו בר"ח ניסן ובאדר לא הי' בו שום דבר טוב רק מיתת מרע"ה בז' בו וגזר שמד ביום י"ג אחר ז' ימי אבלות (כי מקצת היום ככולו), והמתין שבעה ימי אבלות שבהם עדיין זכות הצדיק הנפטר מגין, (כמו שאיתא ברש"י פרשת נח (ו' ד') שהמתין הקב"ה מלהמטיר על הארץ מי המבול עד שיעברו ימי אבילות של מתושלח), וה"נ כ' אגרותיו בע"פ אחר ימי אבל של נדב ואביהו לדעתו שמתו בח' ניסן כנ"ל

126

אליהו רבא מסכת נדה פרק ה

 אליהו רבא מסכת נדה פרק המשנה גמטמא בזיבה וכו'. כאן שנה ג' מיני טומאות טומאת זיבה היוצאת מן הגוף. וטומאת נגעים שעל הגוף וטומאת מת שהיא טומאת מגע:כחתן שלם. שהחתן דרך להתאבל עליו מאד וקאמר שעל התינוק מתאבלין בכל דיני אבלות כמו שמתאבלין על חתן גמור:משנה דוחייבין עליה משום אשת איש. אם בא אחר על היבמה הזו שהיא בת ג' ויום א' והיבם בא עליה חייב משום א"א שקנינו קנין גמור. אבל בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו דקתני סיפא קנאה לא קתני חייבין עליה משום א"א שאין קנינו קנין גמור לחייב עליה

127

הון עשיר מסכת ברכות פרק ב

 דבלילות דווקא פטור, ושמשום הכי כתב מנינם:משנה ולילה. חסר בית. רמז שביתו זו אשתו (ריש יומא), שאבד ביתו, במיתתה:לילה הראשון. הדעת מכרעת שרחץ אחר חצות לילה, כשקם ממטתו ללמוד תורה, דרבים צריכים לו (מו"ק כא. שו"ע יו"ד שפד ס"א). או שהיה עוסק בדיני אבלות, דמותר (יו"ד שם ס"ד):משנה חחתן וכו'. הפסיק בין חתן לחתן, בענייני מיתה, אגב מעשה דר"ג, דכולהו שייכי ביה. ועוד בזה רמז לנו, שאף ביום טובה שהוא בטוב, יראה ביום רעה (ע"פ קהלת ז, יד. ועי' רדב"ז ה' אבל פ"א ה"א ד"ה ומשה רבינו), שלא יחטא מרוב שמחה:לילה. סירכא דלילא הראשון

128

הון עשיר מסכת נגעים פרק יד

 ומשם הוא נוצר, ומזה ידע כמה הויתו שפלה, וגם ידע ע"י שבירה זו שמכל זה הוא נעדר כל הימים שהם בזה המספר של אחד שנים וארבעה שהם שבעה, כנגד שבעה ימי ספורו המתחילים עתה שבהם אסור בתשמיש המטה כמ"ש, וגם יזכור ע"י שבירה זו יום המיתה שנוהגים עליו שבעה ימי אבלות הנחלקים לשלשה חלקים אלו של אחד שנים וארבעה, כי יום ראשון אסור בכמה דברים מן התורה משא"כ בשאר הימים, ובשני הימים שאחר יום ראשון אסור בכמה דברים מדרבנן שאינו אסור בהם אחר השני ימים ההם, כי אחר שלשה ימים של אבל יש כמה עניינים שהקלו בהם אע"ג דעוד ארבעה

129

הון עשיר מסכת נדה פרק ה

 בראשית ה, ב) זכר ונקבה בראם. משום דזוטר מיליה. ועוד לרמוז דנכון הוא שתהיה הבת בתחילה, כי היא סימן יפה לבנים (ב"ב קמא א):כחתן שלם. לאבלות, ומלבד מה שכתב התי"ט י"ל דרמז לנו הא דאיתא בב"ר (פ"ק יג) על הפסוק (ירמיה לא, יב) והפכתי אבלם לששון. דז' ימי אבלות הם כנגד ז' ימי משתה דחתן:משנה טאלו דברי ב"ה בש"א וכו'. בהקדים דברי ב"ה קיצר לשונו, כי ה"ל לשנות כמה פעמים שמנה עשרה במקום עשרים:

130

מלאכת שלמה מסכת יבמות פרק ד

 גזרינן שלא תנשא עד שלשה חדשים והוא מחמיר בגזרות טפי מר' יהודה נמוקי יוסף:ר' יוסי אומר כל הנשים וכו'. תוס' פ' בתולה נשאת דף ד' ובגמ' מוכח דת"ק דמתני' הוא ר"מ:חוץ מן האלמנה מפני האבול. בגמ' מתמה רב חסדא על דברי ר' יוסי שאוסר ליארס מחמת אבלות כל שלשים קל וחומר ומה במקום שאסור לכבס בשבת שחל ט' באב להיות בתוכה מותר ליארס דאירוסין לאו שמחה היא מקום שמותר לכבס תוך שלשים יום של אבל דאבל אין אסור בתכבוסת אלא ז' ימים אינו דין שמותר ליארס ומסיק רב אשי שאני אבלות חדשה מאבלות ישנה ושאני אבלות דרבים מאבלות

1234567891011121314151617181920