אבלות

אבלות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2758 מקורות עבור אבלות. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מצודת ציון יחזקאל פרק לא

 בחוזק כמו כאפיקים בנגב (תהלים קכו):ויטשוהו - ענין עזיבה כמו והנה נטש אביך (ש"א =שמואל א'= י):(יד) אליהם - ענין חוזק כמו ואת אילי הארץ לקח (לעיל /יחזקאל/ יז):שותי מים - שהמים משקים אותם:(טו) שאולה - בור הקבר:האבלתי - מל' אבלות:ויכלאו - ענין מאסר וכן כלוא ולא אצא (תהלים פח):ואקדיר - ענין שחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ב):עולפה - ענין העדר הרגשה וחלשות כמו בניך עלפו (ישעיה נא):(טז) הרעשתי - מל' רעש וחרדה:שותי מים - ר"ל שהמים משקים אותם:(יז) וזרועו - ענין חוזק ר"ל עוזריו:(יח) ככה - כמו כן:

92

מצודת ציון איוב פרק ג

 אופל - חשך עב:יחד - מל' אחד:(ז) גלמוד - יחידי כמו עדת חנף גלמוד (לקמן /איוב/ טו):(ח) יקבהו - ענין קללה כמו לכה קבה לי (במדבר כב):העתידים - המוכנים כמו להיות עתידים ליום הזה (אסתר ג):עורר - מל' התעוררות:לויתן - ענין אבלות ובירושלמי לא תעורר אשה לויתה במועד (מ"ק =מועד קטן= פרק משקין):(ט) נשפו - תחלת הלילה וסופו שניהם קרואים נשף ובדרז"ל תרי נשפי הוו וכו' (ברכות ג) והוא ענין חשך כמו בנשף בערב יום (משלי ז):בעפעפי - הוא אישון העין והושאל לבקיעת אור השחר והוא האור הנוצץ בפאת המזרח טרם יגלה השמש שהוא נראה כפתיחת העין:(יא) אמות - אמר דבריו

93

משיבת נפש בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 שדרשו (ו)בתואל מת שרצה ליתן סם המות לאליעזר עבד אברהם, וסמכו מן המסורת שנאמר "ויושם בארון במצרים" וכאן נאמר "ויושם לפניו לאכול", אלא בא ללמדנו שרצה להאכילו סם המות שישימו אותו והבן.(נח) ותאמר אלך. יש ליתן על לב למה לא נהגה רבקה אבלות שהרי באותו לילה מת אביה. ואת"ל שהיתה קטנה ואינה חייבת באבלות. ז"א קורעין לקטן מפני עגמת נפש מכ"ש שלא לשמחה. ונ"ל מאחר שע"פ המדרש והמסורת הניח בתואל סם המות בקערת אליעזר להמיתו, ונהפך הקערה....(סג) וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. צ"ע מה לנו הסיפור הלז שראה גמלים, ונ"ל שהעיר לנו ב' דינים הא' שאין

94

ספורנו בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 צדיק נפטר מן העולם אלא אם כן נולד צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמש (קהלת א, ה) (ב"ר נח, ב):לספוד לשרה. בשביל שרה ולכבודה. כאמרם ז"ל הספידא יקרא דשכבי (סנהדרין מו ב):(ג) מעל פני מתו וידבר אל בני חת. שלא חל עליו אבלות עדיין והיה יכול לצאת ולדבר אל בני חת:(ד) גר ותושב. ובשביל היותי גר אין לי פה קבר כאמרו ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר (ישעיהו כב, טז) והטעם שאני מבקש לקנותו הוא מפני שאני תושב עמכם שבאתי להשתקע לא לגור בלבד:תנו לי אחזת קבר. הסכימו שתהיה לי אחזת קבר כאמרו

95

ספורנו בראשית פרשת וישב פרק לז

 על ידי חיות רעות:(לד) וישם שק במתניו. אזור של מין אריגה נקרא שק שממנו היו עושים השקים לעביו:(לה) וימאן להתנחם. מאן לשמוע דברי תנחומין כדי שלא להעביר דאגה מלבו:ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. קבל עליו אבלות לכל ימיו מפני שאירעה התקלה על ידו ששלח את יוסף אל אחיו:ויבך אותו אביו. יצחק בכה על שקבל עליו בנו אבלות לכל ימיו ובכן לא תשרה עליו שכינה:(לו) והמדנים. מכרו אותו:

96

עקידת יצחק ויקרא שער נט (פרשת שמיני)

 נפלו בעונש המיועד להם באומרו (ויקרא ח') ושמרתם את משמרת יי' ולא תמותו כי כן צויתי הרי הגזים להם יותר מדאי. ובמדרש (תנחומא פ' שמיני) שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח') זה אהרן שנאמר בו ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים וגו'. אמר להם משה שמרו ימי אבלות עד שלא הגיע בכם הדבר ושמרתם את משמרת יי' שכך שמר הקב"ה שבעת ימי אבלות עד שהביא את המבול שנאמר (בראשית ז') ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ והיו משמרין ולא היו יודעים על מה הוי שומר מצוה לא ידע דבר רע. ועת משפט ידע לב חכם (

97

עקידת יצחק דברים שער צ (פרשת ואתחנן)

 אל הדבור המיוחד הזה כאשר אמרנו יכלול גם כן כל המצות אשר באו בתורה בדיני שכנות והרחקת הנזקים דהלכתא רבתי נינהו וגם כל המצות הבאות לבית הבחירה והקרבנות כי רבו מספור גם כל דיני שבת ויום טוב אשר נאמר עליהם שבו איש תחתיו וגו' (שמות י"ז) ודיני עירובין וגם דיני אבלות כמו ששנינו (מ"ק כ"ג א) אבל שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו וגם דיני החתן. ובלכתך בדרך רמז אל כל המצות המזדמנות לשם כשלוח הקן והשבת אבדה וטעינה ופריקה וזולתם ושם יוכללו על דרך הזכירה כל הלכות דרך ארץ שזכרום חז"ל בשהם מועילות הרבה. ובשכבך שם נזכרו מצות הבאות

98

עקידת יצחק אסתר מבן המחבר

 אחר שהגידו לה אבלותו של מרדכי ותשלח אליו בגדים להלבישו שכמדומה לה שהיה מתאבל על חכם אשר ראוי להתאבל עליו עד שיגערו בו חביריו ולא יותר. וכשלא קבל ראתה כי ראוי לתת לב עליו ועל כן קראה תכף להתך איש סודה. וצוהו לדעת מה זה אחר שאינו כמו שחשבה רצוני אבלות על מת וגם לדעת סבתו וזהו לדעת מה זה ועל מה זה ובכן הותר הספק הי' וזהו אמרם ז"ל (מגילה ט"ו א) התך זה דניאל ולמה נקרא שמו התך שהורידוהו מגדולתו אמר רבי שכל דברי מלכות נחתכין על ידו: ויצא התך זה כקריאת יעקב לרחל וללאה השדה אל צאנו (

99

פענח רזא בראשית פרשת ויחי

 שהם הכלל, והנפקותא הוא שיהיו כל הבאים מהם בני עוה"ב, ולכן נקט לשון שבטי ישראל לרמז על כל ישראל יש להם חלק וכו'. והיינו מפני כ"ל כלומר מפני שבוטחים בישועתו ית' כדכתי' אשרי כל חוכי לו:דברו נא באזני פרעה, וקשה למה לא דיבר בעצמו, וי"ל בעבור בגדי אבלות שהי' לבוש ואין לבא אל המלך בלבוש שק:ויעשו בניו לו כן כאשר ציום, פירש"י שציום שבני בניו לא ישאוהו מפני שהם מבנות כנען, וקשה למ"ד תאומות נולדו עם השבטים הרי לא נשאו כנעניות ולמ"ד שלא נולדו תאומות הלא שמעון עכ"פ נשא דינה אחותו ולמה לא ישאו בניו ואולי מפני שגם

100

צרור המור בראשית פרשת וישב

 חייו. ואולי יהיה ויבך אותו אביו כמו ויקבור אותו בגיא הוא קבר את עצמו. כן בכאן בכה על עצמו ולא על בנו. וזהו ויבך אותו אביו. או אמר ויבך אותו. לפי שלמעלה גמר כל דיני האבל דין קריעה ויקרע יעקב שמלותיו. דין כיבוס וישם שק במתניו ולא בגדים מגוהצים. דין אבלות ויתאבל על בנו ימים רבים ולא שבעה ושלשים להספד. דין תנחומי אבלים וימאן להתנחם. דין השנה שהנשמה עולה ויורדה כל י"ב חדש. כי ארד אל בני אבל שאולה עד יום מותי. כנגד שלשה לבכי אמר ויבך אותו אביו. ואולי יאמר ויבך אותו אביו שלא כמנהג העולם. כי האבל בפטירת

1234567891011121314151617181920