אבידה

אבידה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4297 מקורות עבור אבידה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת חוקת

 האי אלא בהאי חוור בסומק וסומק בחוור והא אוקמוה, (ת"ח כתיב) ויאמר יי' אל משה אל תירא אותו תרין אותו אינון שלימין באורייתא בתרין ווי"ן חד דא וחד (דברים כב) עד דרוש אחיך אותו מ"ט בגין דאינון אות ממש עד דרוש אחיך (אחיך ממש) אותו דבעי לפרשא ההוא אות דההוא אבידה אוף הכא דין אותו דא עוג דאתדבק באברהם ומאנשי ביתיה הוה וכד אתגזר אברהם מה כתיב וכל אנשי ביתו וגו', דא עוג דאתגזר עמיה וקביל האי את קדישא כיון דחמא עוג דישראל מקרבין גביה אמר הא ודאי אנא אקדימנא זכותא דקאים לון ודא שוי לקבליה, ביה שעתא דחיל משה

62

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. [ד"ה א' טז] וכתיב אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. [איוב יב] בכבשין סתימאין דיליה לית למשתעי כלל דהא (מכאן) [מאן] דבידיה רוחין ונשמתין דצדיקייא. מילין סתימאין דאיהו עביד לית לאעלא בהון:יולד בן לנעמי (מאי) [אצ"ל בהאי] אשכחת אבידה דאבדת. מכאן דההוא נפש (דנד מגופא דקיק לית ליה רשו לאנהרא ולאתפשט' למיחזי לית ליה חילא) [דב"נ ביומא דאתיליד ב"נ נפשא דיליה שלימא איהו לא אוסיפת ולא גרעת בר בעוד דגופא דקיק לית לה רשו לאנהרא ולאתפשטא למיחזי חילאה] דכתיב [איוב לג] ישוב לימי עלומיו. בההיא שעתא דגופא דא אתבני (מיד

63

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת חקת מאמר אל תירא אותו

 לא שריא האי, אלא בהאי חוור בסומק, וסומק בחוור. והא אוקמוה.[אות פה] ויאמר יי' אל משה אל תירא אותו, תרין אותו אינון שלימין באורייתא בתרין ווי"ן, חד דא, וחד, עד דרוש אחיך אותו. מ"ט. בגין דאינון אות ממש. עד דרוש אחיך אותו, דבעי לפרשא ההוא אות, דההוא אבידה.[אות פו] אוף הכא דין אותו, דא עוג, דאתדבק באברהם, ומאנשי ביתיה הוה, וכד אתגזר אברהם מה כתיב, וכל אנשי ביתו וגו'. דא עוג דאתגזר עמיה, וקביל האי את קדישא, כיון דחמא עוג דישראל מקרבין גביה, אמר הא ודאי אנא אקדימנא זכותא דקאים לון, ודא שוי לקבליה.[אות פז] ביה שעתא

64

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר חברים מקשיבים לקולך

 הה"ד, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב וגו'. ד"א, פנחס בן אלעזר וגו'. אר"ש, בן בן תרי זמני, לאשלמא עובדא קא אתי.[אות ז] אמר רבי שמעון, האי ב"נ דנטיל גלגולא דנשמתא, ולא זכי דיתתקן ביה, כאילו משקר בקושטא דמלכא. ואנא קרינא עליה האי קרא או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר. וכחש בה, טב ליה דלא אברי.

65

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר ותקראנה לו השכנות שם

 זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר ותקראנה לו השכנות שם[אות תרפה] ילד בן לנעמי, בהאי אשכחת אבידה דאבדת. מכאן, דההוא נפש דנד מגופא דקיק, לית ליה רשו לאנהרא ולאתפשטא, למיחזי לית ליה חילא, דכתיב ישוב לימי עלומיו.[אות תרפו] בההיא שעתא דגופא דא אתבני, מיד ותקראנה לו השכנות שם. ואמאי הכא שם. בכל אתר דכתיב שם, דא איהו נפש. כמה דאת אמר, ולא יכרת שם המת, דא איהו נפש. והכא ותקראנה לו השכנות שם, אינון שכינות קרו לההוא גופא דאתבני השתא שם, קרו לההוא נפש, לאשתכללא בההוא גופא. דהא לזימנין זמינא תמן נפשא, ולזמנין לא זמינא, בגין דאזלא ומשטטא

66

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר אל תירא אותו

 אות פה] ויאמר וגו' אל תירא אותו: ב' פעמים בתורה נמצאות אותו שהן שלמות בב' ווין. (כך היה בס"ת שלהם), אחד כאן. ואחד עד דרוש אחיך אותו. מהו הטעם. הוא משום שפירושם אות ממש, ואינן נגזרות מהמלה, את. עד דרוש אחיך אותו, פירושו שצריך לפרש סימן ואות של אבידה ההיא.[אות פו] אוף הכא דין אותו וכו': אף כאן אותו זה, הוא עוג שנתדבק באברהם, ומאנשי ביתו היה, וכשנמול אברהם, מה כתוב, וכל אנשי ביתו וגו'. שזה עוג שנמול עמו וקבל אות קדוש הזה. כיון שראה עוג, שישראל מתקרבים אליו, אמר הרי ודאי אני הקדמתי המצוה העומדת להם, כי הקדים

67

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר כל זמן שהגוף לא נקבר הנפש אינה נחה

 בצורתם לצורה שהיתה להם בעולם הזה, ויכירו זה את זה, ויודעים מה שעתיד להיות בעולם, ומשתדלים לדעת שם כבוד אדונם, כשמלובשים במלבוש של אותו עולם.[אות תש] כד מטא לההוא וכו': כשהגיע לאותו שדה, אמר לו אותו האיש, נתעכב עתה. נאנח, א"ל ר"פ, למה אתה נאנח. אמר לו, אבידה אבדתי במקום הזה. אמר לו ר"פ, הקב"ה יזמין אותה לך.[אות תשא] אשכחו חד מערתא וכו': מצאו מערה אחת. אמר אותו האיש, רבי, נכנס כאן. שאני יודע ואני מכיר את המקום כאן. נכנסו. ירדו במדרגות עד שהגיעו לפרדס אחד, וראו שם אילנות משונים זה מזה ומשאר אילנות העולם. ואילן אחד משונה

68

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 ליה המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם, הוא דאמר כרבי אליעזר בן יעקב דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד, מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע, וזה הוא שנשבע על טענת עצמו. וליתה לדרבי אליעזר בן יעקב דאמר נשבע, לפי שמשיב אבידה הוא ומשיב אבידה פטור משבועה, וליתה נמי לדרבי יצחק דקיימא לן המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם.וכי אמרינן אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, היכא דיש לו, אבל היככא דאין לו אלא עידית (ב"ק ז ב) כולן גובין מן העידית, בינונית כולן גובין מן הבינונית, זיבורית

69

ספר הלכות גדולות סימן מד - הלכות בבא מציעא

 שלשה ויכריז יום אחד.(שם כח ב) אמר את האבידה ולא אמר סימניה, הרי זה לא יתן לו, והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לו, שנאמר (דברים כב, ב) עד דרש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי. מאי מכריז, איתמר רב יהודה אמר אבידה מכריז, דאי אמרת גלימא מכריז חיישינן לרמאין, רב נחמן אמר גלימא מכריז לרמאי לא חיישינן, דאם כן אין לדבר סוף. תנן אמר את האבידה ולא אמר סימניה הרי זה לא יתן לו אי אמרת בשלמא אבידתא מכריז הא קמ"ל דאע"ג דקאמר הוא גלימא כיון דלא אמר סימנין לא יתן לו,

70

ספר הלכות גדולות סימן מה - הלכות ריבית

 באורחא דנהר פקוד אזלי ולא הוה איכא מיא ומית חמרא, אמר רבה מה לו לשקר איבעי אמר באורחא דנרש אזלי, אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.אבא שאול אומר (שם פב ב) מותר לאדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק והולך עליו מפני שהוא כמשיב אבידה. אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל הלכה כאבא שאול, ואף אבא שאול לא אמר אלא במר ופסל וקרדום הואיל ונפיש אגרייהו וזוטר פחתייהו.(שם) המעביר חבית ממקום למקום ושברה בין שומר חנם ובין שומר שכר ישבע, אמר רבי אליעזר תמה אני אם יכולין לישבע זה וזה. מאי משתבע, אמר

1234567891011121314151617181920