אבידה

אבידה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4297 מקורות עבור אבידה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כב

 כלים לשמור. ר' ישמעאל אומר אינו חייב עד שיפקיד אצלו ויאמר לו הא לך שמור לי זה, אבל אם אמר לו [תן] עיניך בו הרי זה פטור:סימן ח[ח] על כל דבר פשע. כלל, על שור על חמור [על שה על שלמה], פרט, על כל אבידה חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש בנכסים מטולטלים שאין להם אחריות, אף [הכלל אין לי אלא] נכסים מטולטלין (שיש) [שאין] להם אחריות:סימן טו[טו] וכי יפתה איש בתולה. להוציא את שנתאלמנה ואת שנתגרשה מן האירוסין דברי רבי יוסי הגלילי. והמפתה אם רוצה להוציא [יוציא,

52

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 אותן מצרים שכתוב בהן, אשר בשר חמורים בשרם (יחזקאל כג כ), עשית להן עגל שיהיו משתחוים לו, שנאמר והאספסוף אשר בקרבו (במדבר יא ד), על שה אלו ישראל, שנאמר שה פזורה ישראל (ירמיה נ', י"ז), על שלמה, אותו שכתוב בו שמלה לכה קצין תהיה לנו (ישעיה ג ו), על כל אבידה, שכתוב בהן צאן אובדות] בין עמי (ירמיה נ ו): אשר יאמר כי הוא זה (שמות כב ח), שאמרו אלה אלהיך ישראל (שם לב ד). עד האלהים יבא דבר שניהם (שם כב ה), זה משה שכתוב בו ראה נתתיך אלהים וגו' (שם ז א), שישב משה יודנן. אשר ירשיעון אלהים

53

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת בחקותי פרק כו

 ולא מצאו שום רודף אחריהם, אמרו לקיים עלינו מקרא ורדף אותם קול עלה נדף:סימן לז[לז] וכשלו איש באחיו. בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה: ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. זו שעה שנלכדה ירושלם.סימן לח[לח] ואבדתם בגוים. אין אבידה אלא גלות, שנאמר תעיתי כשה אובד (תהלים קיט קעו): ואכלה אתכם ארץ אויביכם. כענין שנאמר אכלני הממני נבוכדנצר: (ירמיה ל' נ"א ל"ד):סימן לט[לט] והנשארים בכם ימקו בעונם. אלו רשעי ישראל שמוסיפים עונות בגלות ואף בעונות אבותם אתם ימקו. מלמד שבזמן שאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם הם נידונין על ידיהם:סימן מ[מ] והתודו את

54

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה טז

 עלובין ואינן עולבין, ושומעין חרפתן ואינן משיבין, ועושים מאהבה, ושמיחין בייסורין, עליהן הוא אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ה' ל"א). הניבזין בעיניהן, ומאוסין בפני עצמן, ומשפילין את רוחן, וכובשין את יצרן, עליהן הוא אומר, כה אמר ה' גאל ישראל קדושו וגו' (ישעיה מ"ט ז'). בעלי אמונה, ומשיבי פקדון, ומחזירי אבידה, ומכסה רזין, עליהן הוא אומר, עיני בנאמני ארץ וגו', (תהלים ק"א ו'). העושה חפצי אשתו, ומנהיג את בניו כשורה, ומשיא אשה לבנו קטון עד שלא יגיע (לפירקן) [לפירקו] קודם שיבא לידי חט, עליו הוא אומר, וידעת כי שלום אהלך וגו', וידעת כי רב זרעך וגו' (איוב ה' כ"ד וכ"ה)

55

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כב

 שנאמר ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום וגו' הרים נזלו מפני ה' וגו' (שופטים ה' ד' וה').למה נדמה עשו הרשע ואליפז התימני ועמלק בנו וירבעם בן נבט ונבוכדנצר מלך בבל והמן האגגי, לאחד שמצא כסות בדרך סמוכה לעיר, תפסה בידו והכניסה לתוך העיר, והיה מכריז ואומר, זו אבידה של מי, זו אבידה של מי, נתקבצו כל בני העיר לקראתו ואמרו, ראיתם פלוני כמה צדיק הוא, כמה חסיד הוא, [כמה כשר הוא], עמדו ועשאוהו ראש וקצין של עיר, בשנה בשתים בשלש החריב כל המדינות וכל הארץ, לכך נידמו עשו הרשע ואליפז התימני ועמלק בנו ונבוכדנצר מלך בבל וירבעם בן נבט

56

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 בעדים, מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם, יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך:סימן יאיא) ואם גנוב יגנב מעמו. אין לי אלא גנבה, אבדה מנין, הרי אתה דן, הואיל וגנבה חסרון שמירה, ואבדה חסרון שמירה, אם למדת על גנבה שהוא חייב לשלם, אף אבידה הוא חייב לשלם: תניא אם גנוב יגנב, אין לי אלא גניבה שחייב בה שומר שכר, אבדה מנין, ת"ל ואם גנוב יגנב, מה גנבה כו':סימן יביב) אם טרף יטרף יביאהו עד. א"ר יוסי בר יאשיה אם טרף יטרף יביא עדים שנטרפה באונס ויהא פטור מלשלם, ר' נתן אומר יביאהו עד הטריפה, יוליך

57

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מב

 זכר מה שחלם עליהם, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי (בראשית לז ז), ואחד עשר כוכבים משתחוים לי (שם שם ט'): ויאמר (להם) [אליהם] מרגלים אתם. התחיל מקשקש בגביע הכסף, ואמר כך אומר לי הגביע: לראות את ערות הארץ באתם. שהרי נכנסתם בשוק של זונות לראות ערותן, אמרו ליה לא אלא אבידה נאבדה לנו ואנו מבקרין אחריה, ונראה לי שהוא מדרש, ועיקר הפשט כך הוא מרגלים אתם שנשתלחו ממלכי כנען לראות את ערות הארץ, פרצותיו של עיר מהיכן יכלו השודדים לכנס, לכך באתם, ודומה לדבר ערות (היסוד) [יסוד] עד צואר (חבקוק ג יג), ערו ערו עד היסוד (תהלים קלז ז), ערער

58

פתרון תורה פרשת ויקח קרח

 שנ' וכל ישר' אשר בס' נסו לקולם וג'. וכל כך למה שחלקו על הקב"ה ואף על פי כן לע' לב' /לעתיד לבוא/ הן יעלו, שכך את מוצא ר' יהודה בן בתירא שנא שיש להן חלק לעולם הבא, ומה כת' בהן ויא' מת' הק', ודויד אמ' תעיתי כשה אובד וג', מהו אבידה שכת' בהן עתיד להתבקש, וכן אתה מוצא בחנה שמתפללת עליהן תפלה, שנ' ה' ממית ומחיה וג'. אר' שמעון שמים וארץ שניהם הריבו זה עם זה, שמים אמ' אני אדון ואשמיד את קרח ועדתו, וארץ אמ' אני אדון ואשמיד אותן, אתה למה, אמ' שמים אני בעבור משה שהקדים אני לך,

59

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 מקודשת], נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא הוו קדושין, תניא רבי שמעון אומר מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח אשה לאיש מפני שדרכו של איש לחזר על האשה ואין דרכה של אשה לחזר על האיש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי מחזר על מי הוי אומר בעל האבידה מחזר על אבידתו, ובעלה מלמד שנקנית בביאה קל וחומר מיבמה, ומה יבמה שאינה נקנית בכסף נקנית בביאה זו שנקנית בכסף אינו דין שנקנית בביאה, מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת, ת"ל ובעלה, ומנין שאף בשטר, ודין הוא

60

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 מתוך הקהל מאי ויאבדו אלא כמה דכתיב (ויקרא כג) והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה (ס"א כתיב בבני אהרן ותצא אש מלפני יי' ותאכל אותם וימותו, וכתיב בכנישתא דקרח ואש יצאה מאת יי' ותאכל את החמשים ומאתים איש ס"ד דשקילין דא כדא), אר"ש שאני אינון בני אהרן דלא כתיב בהו אבידה כאינון דכנישתא דקרח דכתיב בהו ויאבדו מתוך הקהל וכתיב (במדבר יז) הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו לאכללא אינון דאקריבו קטרת בוסמין מאתן וחמשין דאתאבידו ודאי, ואלין לא אתאבידו, א"ל כתיב ואל יבא בכל עת אל הקדש, וכתיב בזאת יבא אהרן אל הקדש כיון דאמר ואל יבא בכל עת אמאי

1234567891011121314151617181920