אבידה

אבידה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4297 מקורות עבור אבידה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 לעשות ולא עשו ללמדך שמשעה שמחשב אדם לחטוא כמועל במקום, מכל חטאת האדם ממה שבינו לבין חבירו על הגניבות ועל הגזילות ועל לשון הרע, למעול מעל בה' לרבות הנשבע בשם לשקר והמקלל, ד"א מכל חטאת האדם למעול מעל בה', למה נאמר לפי שהוא אומר נפש כי תחטא וגו' או מצא אבידה אין לי אלא במשקר באלו מעלה עליו הכתוב כאלו משקר במקום בשאר כל דבר מנין ת"ל כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה' וגו', למעול מעל, אין מעילה בכל מקום אלא שיקור וכה"א (ד"ה =דברי הימים= א ה) וימעלו באלהי אבותיהם ואומר (יהושע ז) וימעלו בני ישראל מעל

42

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 בתבנית שור, על חמור אלו המצריים שנקראו חמורים כמה דתימא (יחזקאל כג) אשר בשר חמורים וגו' הם הסיתו את ישראל לעשות העגל, על שה אלו ישראל שטעו אחריו שנקראו שה כמה דתימא שה פזורה ישראל, על שלמה שהמליכוהו עליהם כמה דתימא (ישעיה ג) שמלה לכה קצין תהיה לנו, על כל אבידה שאבדו מה שאמרו בסיני (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה, אשר יאמר כי הוא זה שאמרו לעגל אלה אלהיך ישראל עד האלהים יבא דבר שניהם זה משה שנקרא אלהים (שם) ראה נתתיך אלהים לפרעה אשר ירשיעון אלהים זה משה ירשיען כתיב ישלם שנים לרעהו אלו שני בניו ששילם

43

במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח

 היתה נבלעת שנא' וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה וכל כך למה שחלק על הקב"ה, אעפ"כ לעתיד לבא הם עתידין לעלות ר' יהודה בן בתירה שונה שיש להם חלק לעוה"ב שנאמר ויאבדו מתוך הקהל בדוד הוא אומר (תהלים קיט) תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי מה אבידה שנאמר בדוד היא עתידה להתבקש אף כאן אבידה העתידה להתבקש וכן חנה מתפללת עליהם (שמואל א ב) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל.יד (משלי יח) אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון זה קרח שפשע בתורה שהיא עז שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את

44

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ב

 אומרו הורג נפשות, ובשביל שאמרה למלך בשם מרדכי נמלט.[ב, כג] ויבקש הדבר וימצא, יש אומרים שמעו בגתן ותרש שנאמר למלך, והעבירו הנחש מתוך הקיתון, וברא הקב"ה נחש אחר לתוך הקיתון, בשביל מרדכי, לכך נאמר ויבוקש הדבר וימצא, אין אומרים וימצא אלא לדבר האבוד ונמצא, שנאמר או מצא אבידה (ויקרא ה כב), ויש אומרים ביקשו לחנקו ומצא אותן, לכך נאמר וימצא.

45

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אחרי מות

 מצרים שכתיב בהן, אשר בשר חמורים בשרם (יחזקאל כג כ), עשית להן עגל שיהיו משתחוים לו, [שנאמר] והאספסוף אשר בקרבו (במדבר יא ד), על שה, אלו ישראל, שנאמר שה פזורה ישראל (ירמיה נ יז), על שלמה, אותו שכתיב בו שמלה (לך) [לכה] קצין תהיה לנו (ישעיה ג ו), על כל אבידה שכתיב בהן צאן אובדות היו עמי (ירמיה נ ו), אשר יאמר כי הוא זה, אותן שאמרו (זה) [אלה] אלהיך ישראל (שמות לב ד), עד האלהים יבא דבר שניהם, זה משה שכתיב בו ראה נתתיך אלהים לפרעה (שם /שמות/ ז א), ישב משה ודנן, אשר ירשיעון אלהים, אלו הדיינין, שכתיב

46

מדרש תנחומא (בובר) פרשת קרח - הוספה

 לד), כל כך למה לפי שחלק על הקב"ה, ואעפ"כ לעתיד לבוא הן עתידים לעלות, ר' יהודה בן בתירא שונה שיש להם חלק לעולם הבא, מה כתיב בהו ויאבדו מתוך הקהל (שם שם /במדבר ט"ז/ לג), ונאמר בדוד תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי (תהלים קיט קעו), מה אבידה שכתב בדוד היא עתידה להתבקש, אף אבידה זו עתידה להתבקש, וכן אתה מוצא שחנה מתפללה עליהן בתפלה, שנאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל (ש"א =שמואל א'= ב ו).[ה] ד"א ויקח קרח וגו'. זש"ה אח נפשע מקרית עוז ומדנים כבריח ארמון (משלי יח יט), אח נפשע מקרית עוז,

47

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מקץ

 אליהם וידבר אתם וגו' מלמד שנעשה לכם כנכרי, נטל הגביע והקיש בו אמר להן אני רואה בגביע שלי כי מרגלים אתם, אמרו לו כנים אנחנו אלא כך צונו אבא אל תכנסו בשער אחד, אמר להן בשוק של זונות מה טיבכם לא היתם מתיראין מן העין היכן צוואת אביכם, אמרו לו אבידה נאבדה לנו והיינו מבקשין אותה שם, אמר להן איזה אבידה אני רואה בגביע ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם, אמרו לו ומי הן הקיש בגביע אמר להן שמעון ולוי שמם, מיד נזדעזעו ואמרו לו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו, אמר להן והיכן השנים, אמרו לו הקטן את אבינו

48

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת נח פרק יא

 מאד שהחלקים שהם נטועים למטה ממנו נראים כחגבים לאותו שעומד בראש המגדל, ובעת שהפיצם מה שנפלו במים נעשו רוח המים, ומה שנפלו ביער נעשו קופים, ומה שנפלו במדבר נעשו שדים:סימן י[י] אלה תולדות שם. למה מינה הכתוב שם שם שני פעמים, משל לאדם שאבד אבידה ומבקשה באשפה והביא עכברים שהם צוברים באשפה עד שמצאו האבידה, וכיון שמצאו האבידה מיד נפרשו, כך התחיל למנות תולדות שם עד שבא לאברהם שהוא מציאתו של הקב"ה, כמו שנאמר ומצאת את לבבו נאמן לפניך (נחמי' ט ח). וכן בפרץ אלה תולדות פרץ פרץ (רות ד יח), עד שמצא דוד, כמו שנאמר מצאתי דוד

49

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 מלכים אני מעוברת [גואלים אני מעוברת]. תמר בתו של שם היתה, שנאמר ובת איש כהן כי תחל לזנות באש תשרף (ויקר' כא ט) ולכך אמר יהודה הוציאו ותשרף:סימן כה[כה] היא מוצאת. מלמד שאבדה החותמת והפתילים והמטה, וזימן לה הקב"ה אחרים כמותן תחתיהם: [המד"א או מצא אבידה וגו'] (ויקר' כא ל) והיא שלחה אל חמיה לאמר. בקש לכפור אמרה שלך ושל בוראיך הם: הכר נא. אמר לו הקב"ה במדה שמדדתה לאביך מודדין לך:סימן כט[כט] מה פרצת וגו'. זה רבה על כל הפריצים שממך יעמוד, [שנאמר] עלה הפורץ לפניהם (מיכה ב יג):סימן ל[ל] אשר על ידו

50

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מב

 תפסום והביאום לפני יוסף, מיד ויתנכר אליהם, מלמד שנעשה להם כקוסם, נטל את הגביע והקיש בו אמר להם מרגלים אתם אמרו לו כנים אנחנו, אמר להם אם אתם כנים למה לא נכנסתם כולכם בפתח אחד, אמרו לו כך צוה לנו אבינו, אמר להם מה טיבכם בשוק של זונות, אמרו לו אבידה נאבדה לנו ואנו מבקשים אותה שמא נמצא אותה, אמר להם כך אני רואה בגביע ששנים מכם החריבו כרך של שכם, ואחד מכם מכרתם לערביים, מיד נזדעזעו ואמרו לו שנים עשר היינו, האחד מת, והשני אצל אבינו, אמר להם לכו והביאו אותו, הלכו אל אביהם אמרו לו סיפר לנו האיש

1234567891011121314151617181920