אבידה

אבידה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4297 מקורות עבור אבידה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ירמיהו פרק מו

 אָחוֹר וְגִבּוֹרֵיהֶם יֻכַּתּוּ וּמָנוֹס נָסוּ וְלֹא הִפְנוּ מָגוֹר מִסָּבִיב נְאֻם יְקֹוָק:(ו) אַל יָנוּס הַקַּל וְאַל יִמָּלֵט הַגִּבּוֹר צָפוֹנָה עַל יַד נְהַר פְּרָת כָּשְׁלוּ וְנָפָלוּ:(ז) מִי זֶה כַּיְאֹר יַעֲלֶה כַּנְּהָרוֹת יִתְגָּעֲשׁוּ מֵימָיו:(ח) מִצְרַיִם כַּיְאֹר יַעֲלֶה וְכַנְּהָרוֹת יִתְגֹּעֲשׁוּ מָיִם וַיֹּאמֶר אַעֲלֶה אֲכַסֶּה אֶרֶץ אֹבִידָה עִיר וְיֹשְׁבֵי בָהּ:(ט) עֲלוּ הַסּוּסִים וְהִתְהֹלְלוּ הָרֶכֶב וְיֵצְאוּ הַגִּבּוֹרִים כּוּשׁ וּפוּט תֹּפְשֵׂי מָגֵן וְלוּדִים תֹּפְשֵׂי דֹּרְכֵי קָשֶׁת:(י) וְהַיּוֹם הַהוּא לַאדֹנָי יְקֹוִק צְבָאוֹת יוֹם נְקָמָה לְהִנָּקֵם מִצָּרָיו וְאָכְלָה חֶרֶב וְשָׂבְעָה וְרָוְתָה מִדָּמָם כִּי זֶבַח לַאדֹנָי יְקֹוִק צְבָאוֹת בְּאֶרֶץ צָפוֹן אֶל נְהַר פְּרָת:(יא) עֲלִי גִלְעָד וּקְחִי צֳרִי בְּתוּלַת בַּת מִצְרָיִם לַשָּׁוְא הרביתי הִרְבֵּית רְפֻאוֹת

2

משנה מסכת בבא מציעא פרק ג

 קטן לשני והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו אמר רבי יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו:משנה ו[*] המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן רבן שמעון בן גמליאל אומר מוכרן בפני בית דין מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים:משנה ז[*] המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות לחטין ולאורז תשעת חצאי קבין לכור לשעורין ולדוחן תשעה קבין לכור לכוסמין ולזרע פשתן שלש סאין לכור הכל לפי המדה הכל לפי הזמן אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מה איכפת להן לעכברין והלא אוכלות בין מהרבה ובין מקימעא אלא

3

משנה מסכת בבא קמא פרק ה

 לאחריו מקול הכרייה פטור נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור וכליו ונתקרעו חייב על הבהמה ופטור על הכלים נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב בן או בת עבד או אמה פטור:משנה ז[*] אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל ולהשבת אבידה לפריקה לחסימה לכלאים ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן אם כן למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווה:

4

משנה מסכת בבא קמא פרק ט

 ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן צריך לילך אחריו:משנה ז[*] נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש ה"ז משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה וכן בפקדון שנאמר (ויקרא ה') בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם [*] היכן פקדוני אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם קרן הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם:משנה ח[*] היכן פקדוני אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו

5

משנה מסכת שבועות פרק ו

 כסף לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור שתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב מנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר חייב מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר פטור מפני שהוא כמשיב אבידה:משנה ב[*] מנה לי בידך אמר לו בפני עדים הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב מנה לי בידך אמר לו הן אל תתנהו לי אלא בעדים למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך חייב מפני שצריך ליתנו לו בעדים:משנה ג[*] ליטרא

6

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ב

 התקינו שיהו מכריזין עליה שלשים יום ומן הסכנה ואילך התקינו שיהא מודיע לשכניו ולקרוביו ולמיודעיו ולאנשי עירו ודי הלכה יחהמוצא מציאה אם יש בה כדי להחזיר לבעלים בשוה פרוטה ולגבות שכרו ממנה מטפל בה ואם לאו מניחה במקומה הלכה יטאי זו היא אבידה מצא קרדום באסרטה וטלית באסרטה ופרה רועה בין הזרעים הרי זו אבידה טלית מונחת בצד הגדר וחבית מונחת בין הגדר וחמור רועה בין עשבים אין זו אבידה מצאן שלשה ימים זה אחר זה הרי זה אבידה הלכה ככל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור יעשה ויאכל לא יעשה מהן יותר ממה שהן אוכלין כל

7

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 יהא מונח עד שיבא אליהו וכן שני כלים אחד גדול ואחד קטן הלכה זהמפקיד פירות אצל חבירו אפי' הן אובדין לא יגע בהן לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשרות על מקום אחר רבן שמעון בן גמליאל אומ' באובדין ימכור בפני בית דין מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים הלכה חהמפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו יין והחמיץ שמן והבאיש אפי' הן אובדין לא יגע בהן דברי ר' מאיר וחכמים אומ' עושה אותן דמים בבית דין מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמו הלכה טכיוצא בו גבאי צדקה שלא מצאו עניים לחלק להן את הפת מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן גבאי

8

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

 והניגזל יורשי הגוזל משלמין ליורשי הניגזל קרן ופטורין מן החומש ומן האשם הלכה יגראה גזילתו של חבירו בתוך ביתו ואבידתו של חבירו בתוך ביתו ואמ' איני יודע או שהיה יודע ונעלמו ממנו בשעה שנשבע פטור שנ' ונשבע על שקר אמ' לבניו גזילה זו של פלני היא אבידה זו של פלני היא בזמן שנשבעין על דעת אביהן חייבין על דעת עצמן פטורין הלכה ידהגוזל את הרבים חייב להחזיר לרבים חמור גזל הרבים מגזל היחיד שהגוזל את היחיד יכול לפייסו ולהחזיר לו גזילו הגוזל את הרבים אין יכול לפייסן ולהחזיר להן גזילן הלכה טוהגוזל את הגוי חייב להחזיר לגוי

9

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ז

 הכלל כל זמן שלא נעקר שם עשירי הימנו אין אחד עשר מקודש עד שישתוק בתשיעי ויקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי: הלכה טובהמה שנתערב בה ספק מעשר בזמן הזה ירעו עד שיסתאבו ספק אחד עשר הרי כולן ימותו מעשר בהמה של יתומין מוכרין אותו מפני השב אבידה לבעלים מעשר בהמה ששמטו גידיו וקרניו ועצמיו וטלפיו וחלבו ועורו וגיזתו הרי אלו מותרין:

10

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב

 קודם לאביו ואמו קודמת לכל אדם איזהו רבו רבו שלימדו חכמה ולא רבו שלימדו אומנות ואיזה זה זה שפתח בו תחילה ר' מאיר אומ' רבו שלימדו חכמה ולא רבו שלימדו אומנות ור' יהודה אומ' כל שרוב תלמודו הימנו ור' יוסי או' כל שהאיר עיניו במשנתו האיש קודם לאשה ולהחיות ולהשיב אבידה האשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית השבי בזמן ששניהם עומדין בקלון האיש קודם לאשה מעשה שהלך ר' יהושע ואמרו לו יש כאן תינוק אחד ירושלמי יפי עינים וטוב רואי ועומד לקלון והלך ר' יהושע לבודקו כיון שהגיע לפתח אמ' המקרא הזה מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים: הלכה ו

1234567891011121314151617181920